hız sınırını(limitini) aşmanın cezası 2015

2015 hız sınırını aşmanın geçmenin cezası , hız sınırını geçmenin ehliyet cezası 2014, hız limitine geçmenin cezası 2014, radar hız sınırı cezası, hız sınırını aşmanın ehliyet sürücü belgesi ceza puanı

Madde 51/2-a Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak, Sürücülere 189,00 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 10

trafikte Alkollü araba-otomobil-taksi-araç-motor-iş makinesi-arazi taşıtı  kullanmanın cezası2015,

Madde 51/2-b  Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak, Sürücülere 391,00 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 15              Alkollü Araç Kullanmanın Cezası,

Belgelerin Geri Alınması (Trafik zabıtasınca)
Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile

2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası   ,   2015 ehliyetsiz araç kullanmanın cezası

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Cezası 2015 yılı

2015 yılı tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası, ticari araç muayene yaptırmama cezası,araç muayane yaptırmamanın ehliyet ceza puanı,tüv araç muayene yaptırmamanın sürücü belgesi cezasi puanı,tüvtürk araç muayene gecikme zammı hesaplama,2015 yılı trafik para cezaları,Fenni muayene gecikme bedeli hesaplama,Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Hesaplaması,

34 Madde-Araçların muayene süresini geçirmek,
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) 88,00 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 10                                                          tuvturk Araç Muayene Periyodları
Araçlar Trafikten men

Araç Muayene süresi geçen araçlardan muayene geçerlilik tarihinden itibaren gecikme bedeli alınmaktadır.

2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası   ,   2015 ehliyetsiz araç kullanmanın cezası

Araç Muayene Gecikme bedeli muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin %5′i olup, bu tutarlar Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

trafikte Alkollü araba-otomobil-taksi-araç-motor-iş makinesi-arazi taşıtı  kullanmanın cezası2015,

Trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkarılan araçlardan sadece trafikten çekildiği ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmamaktadır. Muayene süresinin kanıtlanamadığı durumlarda 01.01.2005 tarihi esas alınarak gecikme bedelinin tahsil edilmektedir.

Etiketler: , , , , , ,

ARKA IŞIK ÜNİTELERİNİN İMALİNDE KULLANILAN LED DİYOTLU BASKILI DEVRE KARTLARININ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

13 Aralık 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29204
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

ARKA IŞIK ÜNİTELERİNİN İMALİNDE KULLANILAN LED DİYOTLU

BASKILI DEVRE KARTLARININ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre kartlarının ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/2014 tarihli ve 2014/6951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) 27/10/2014 tarihli ve 2014/6951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus” isimli madde için açılan 40 milyon adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ve ek-2’de yer alan aranacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde, genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ve ek-2’de yer alan aranacak diğer belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda dağıtım; sanayicilerin mezkûr ürün için ithalat performansları, tüketim kapasiteleri ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Tüvtürk araç muayene gecikme cezası,

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2015 (31/12/2015 dâhil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik süresi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Bakanlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, tahsis edilmiş olan tarife kontenjanı miktarının artırılmasına ve lisans geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde, firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

İthal lisansının zayii

MADDE 6 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine “Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

Trafikte Alkollü Araç kullanmanın para ve  Ehliyet Cezası,

Diğer hususlar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 17/10/2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 31/12/2014 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ehliyetsiz trafikte Araç Kullanmanın Cezası,

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

İnternetten Plakadan kredi kartına taksitli trafik para cezası ödeme yapmak için tıklayınız.

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

Tüvtürk araç muayene gecikme cezası,

Trafikte Alkollü Araç kullanmanın para ve  Ehliyet Cezası,

Karayolları trafik Hız Sınırları-Cezaları ve Puanları,

Ehliyetsiz trafikte Araç Kullanmanın Cezası,

Hız Limitini Aşmanın Cezası ,

Kasksız Motorbisiklet Kullanma Cezası

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme)

yeni trafik cezaları mtsadece plakadan trafik cezası sorgulamak, öğrenmek için tıklayınız.

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

Tüvtürk araç muayene gecikme cezası,

Trafikte Alkollü Araç kullanmanın para ve  Ehliyet Cezası,

Karayolları trafik Hız Sınırları-Cezaları ve Puanları,

Ehliyetsiz trafikte Araç Kullanmanın Cezası,

Hız Limitini Aşmanın Cezası ,

Kasksız Motorbisiklet Kullanma Cezası

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2.el oto hasar geçmişi sorgulama sms,kazalı araç sorgulama sms

OTOKONTROL5664 Uygulaması ile vatandaşların “araç hasar, poliçe, kaza ve mağdur bilgilerine”, aracıya gerek kalmaksızınkolayca ulaşabilmeleri hedeflenmiştir.

araç plakasına yazılmış bulunan radar ve diğer trafik ceza sorgulama (Araç Trafik Cezası Öğrenme) Turkcell, Avea, Vodafone  ile anlasmalı olarak devreye alınmış olan SMS projesi ile kişiler mesaj atarak  arabalarının hasar geçmişlerini, mağdur bilgilerini, trafik poliçelerinin olup olmadığını ve eğer bir kazaya karıştılarsa kaza tespit tutanaklarının durumunu Turkcell, Avea, Vodafone “5664”e mesaj atarak sorgulayabilirler.

5664 SMS sorgulama hizmeti ücretlidir. Ücretlendirmeler tüm operatörler için şu şekildedir:

  • Hasar 4.00 TL
  • Tutanak 4.00 TL
  • Trafik 4.00 TL
  • Kasko 4.00 TL
  • Mağdur 4.00​ TL

 

Hasar Geçmişi Sorgulama

Plakayı yazın, TURKCELL, AVEA, VODAFONE 5664’e gönderin. Aracın plakası değişmiş olsa bile, hasar geçmişi anında cebinize gelsin.

İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

34ABC001

Diğer Sorgulama Şekilleri:

“Şasi No” ile sorgulama

HASAR S VF35CWJZE1K515615

Tutanak Bilgisi Sorgulama

Trafik kazasına karışanların kendi aralarında tuttuğu Kaza Tespit Tutanağı (KTT) sorgusu için: KTT yazın, boşluk bırakın, plakayı yazın, TURKCELL, AVEA, VODAFONE 5664’e gönderin. Kazaya karışanların kusur oranları cebinize gelsin. Bu servis ile kazaya karışanların kusur oranlarını da öğrenebilirsiniz.

KTT 34ABC001

Trafikte Alkollü Araç kullanmanın para ve  Ehliyet Cezası,

​Diğer Sorgulama Şekilleri:

“TC Kimlik No” ile sorgulama:

KTT 1000102930

​”​TRAMER İhbar No” ile sorgulama:


KTT 10125​

Poliçe Bilgisi Sorgulama

Trafik ya da kasko poliçenizin yürürlükte olup olmadığını bu hizmet sayesinde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda poliçenizin ne zaman sona ereceğini ve trafik poliçenize uygulanmış hasarsızlık indirim oranını sorgulamak için: TRAFIK ya da KASKO yazın, boşluk bırakın, plakayı yazın, TURKCELL, AVEA, VODAFONE 5664’e gönderin. Araca ait poliçe bilgileri anında cebinize gelsin.

Kasksız Motorbisiklet Kullanma Cezası

TRAFIK 34ABC001
KASKO 34ABC001

Diğer Sorgulama Şekilleri:

“Şirket Kodu, Acente No, Poliçe No, Yenileme No” ile sorgulama:

TRAFIK 002 1068 4640566 0
KASKO 002 1068 4640566 0

“Şasi No” ile sorgulama:

TRAFIK S CF6941083022
KASKO S CF6941083022

Mağdur Bilgisi Sorgulama

Trafik kazası mağdurunun hasarı hangi sigorta şirketinden alacağı ve hasar dosya numarasını öğrenmek için: MAGDUR yazın bosluk bırakın, TC Kimlik No’sunu yazın, TURKCELL, AVEA, VODAFONE 5664’e gönderin. Hasar işlemlerinizi kolaylıkla izlemenizi sağlayan sigorta ve hasar dosya numara bilgisi cebinize gelsin.

MAGDUR 22841250970

Ehliyetsiz trafikte Araç Kullanmanın Cezası,

Yasal Uyarı:

  1. Hasar Geçmisi Sorgulama hizmetiyle sunulan hasar bilgileri, 2003 yilindan itibaren sigorta sirketleri tarafindan yapilan kasko ve trafik sigortasi hasar ödemeleri ile sinirlidir. Hasar bilgileri bir defaya mahsus cam hasar ödemelerini içermemektedir.
  2. Tutanak sorgulama hizmetinde trafik kazasina karisanlarin kendi aralarinda tuttugu Kaza Tespit Tutanağı (KTT) bilgileri esas alınmıştır. Polis ve jandarma tarafından tutulmuş kaza bilgisi kayıtları bu hizmet kapsamında yer almamaktadır.
  3. Hizmetlerimizde sunulan bilgiler, tamamen kurumumuza gönderilen sigorta şirketlerinin kayitlarına dayanmaktadır. Bu bilgilere dayanarak yapılacak ticari işlemlerin sorumlululuğu kuruluşumuza ait değildir.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 94)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 120)

10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29201
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 94)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 120)

MADDE 1 – 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

2015 mtv motorlu taşıtlar vergisi listesi

Sıra No          Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1               Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

2               Gebze Gümrük Müdürlüğü

3               İzmir Gümrük Müdürlüğü

4               İzmit Gümrük Müdürlüğü

5               Mersin Gümrük Müdürlüğü

6               Derince Gümrük Müdürlüğü

7               Giresun Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

Etiketler: , , , , , ,