Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2016/34)

22 Ekim 2016 CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 29865

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO VI) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2013/5)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2016/34)

MADDE 1 – 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin (EU) 627/2014, (EU) 136/2014, (EU) 133/2014 ve (EU) 64/2012 teknik düzenlemeleri ile değiştirilen (EU) 582/2011 sayılı teknik düzenlemesi dikkate alınarak,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek I’inin İlave 9’undaki Tablo 1’de yer alan “A”, “B” ve “C” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/1/2014 28878
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/8/2014 29088
Etiketler:

Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/23)

22 Ekim 2016 CUMARTESİ  Resmî Gazete
Sayı : 29865TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (661/2009/AT)’NİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SGM-2014/33)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2016/23)

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’in Ek-1’inde yer alan tablonun 8 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tablonun 51 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tabloya;

a) 9 numaralı satırdan önce gelmek üzere aşağıda yer alan 8 numaralı satır,

b) 52 numaralı satırdan önce gelmek üzere aşağıda yer alan 51 numaralı satır,

c) “Ek-2 için açıklamalar” kısmına aşağıda yer alan (ç) dipnotu,

eklenmiştir.

“(ç) Ek-1’deki 8 numaralı satırda belirtilen uygulama alanı ile ilgili hususlar dışındaki uygulamalar (araç kategorileri) için.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/9/2014 29115
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/7/2015 29425
Etiketler: , ,

Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Ekim 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29865

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ
(661/2009/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “(EU) 2015/166” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (EU) 2016/1004” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 1/3/2015 tarihinden itibaren; araç tip onayları 1/3/2015 tarihinde veya sonrasında BM/AEK 13 Regülasyonu veya BM/AEK 13-H Regülasyonuna göre olan, izin verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşan M1 kategorisi, izin verilen azami yüklü kütlesi 3,5 tonu aşan M2 kategorisi, M3, N2, N3, O3 ve O4 kategorisi araç tiplerine ilişkin olarak yeni değiştirilebilir fren balatası gruplarının satışı ve hizmete girmesi amacıyla BM/AEK 90 Regülasyonu uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Dolaylı görüş cihazları

EK MADDE 8 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2003/97/AT Yönetmeliğine göre onaylı tip onayı mevcut N2 ve N3 kategorisi yeni imal edilen araçlar için MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından uygunluk belgesi düzenlenemez ve uygunluk belgesi tarihi anılan tarihten önce olan bu tür tam araçlar anılan tarihten itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.

BM/AEK 107 Regülasyonunun 05 numaralı değişiklik serisinin uygulaması

EK MADDE 9 – (1)  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, tip onayı mevcut M2 ve M3 kategorisi yeni imal edilen araçların BM/AEK 107 Regülasyonunun 05 numaralı değişiklik serisinin gerekliliklerine uygun olmaması halinde, MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından söz konusu araçlara bu tarihten sonra uygunluk belgesi düzenlenemez ve uygunluk belgesi tarihi anılan tarihten önce olan bu tür tam araçlar anılan tarihten itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.

BM/AEK 118 Regülasyonunun 01 numaralı değişiklik serisinin uygulaması

EK MADDE 10 – (1)  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, tip onayı mevcut M3 kategorisi Sınıf II ve Sınıf III yeni imal edilen araçların BM/AEK 118 Regülasyonunun 01 numaralı değişiklik serisinin gerekliliklerine uygun olmaması halinde, MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından söz konusu araçlara bu tarihten sonra uygunluk belgesi düzenlenemez ve uygunluk belgesi tarihi anılan tarihten önce olan bu tür tam araçlar anılan tarihten itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ündeki “Zorunlu Olarak Uygulanan BM/AEK Regülasyonları Listesi” tablosunda yer alan 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 ve 121 numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün İlavesindeki tabloda yer alan 46 numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tablodaki 118 numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/1/2012 28184
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/2/2013 28561
2- 12/11/2014 29173
3- 25/7/2015 29425

 

Etiketler: ,

FIAT 124 SPIDER

Benzinli manuel vites Reno CLIO’larda “Yarısını takas aracınla, yarısını %0 faiz ile öde” fırsatı

fiat-spider 12450 YILLIK BİR HİKAYE

Mükemmel Bir Sürüş Keyfi İçin İkonik 1966 Tasarımı Geri Dönüyor

SPIDER OLMAK İÇİN TASARLANDI

Spider olmak için tasarlanan ve yaratılan bir araba…
Kusursuz kullanım dengesi ve özgürlük hissini size ancak bir Spider verebilir.

Üstü açık Fiat 500C, Fiat 500 fiyatına! SONBAHARDA GÜNEŞİ HİSSETTİREN FIRSAT!

TEKNİK DETAYLAR

124 fiat-spider-0-kmMÜKEMMEL AĞIRLIK DAĞILIMI

Uzunlamasına ön motoru ve arkadan çekişli mekaniğiyle mükemmel
ağırlık dağılımına sahip Fiat 124 Spider,ayrıcalıklı ve güçlü performansı garantiliyor.

MOTOR

1.4 TURBO-MULTIAIR YAKIT SİSTEMİ

Kusursuz performans ve yakıt verimliliği için
140 HP ve ve 240 Nm torkla en gelişmiş motor teknolojisi 124 Spider’da.

4×4 4×2 2016 Model Fullback kamyonet fiyatları listesi

SÜSPANSİYON

124 fiat-spider-0YOL TUTUŞ VE KONTROL

Çift ön süspansiyon çatalı ve çoklu bağlantılı arka süspansiyonuyla
virajlar jilet gibi keskin tepki, kusursuz yol tutuş kabiliyeti ve emsalsiz denge.

SÜRÜŞ

MÜKEMMEL GÖRÜŞ ALANI

Ön cam çerçeve yapısından sıra dışı silecek pozisyonuna kadar her detay,
maksimum görüş alanı ve mükemmel yol kontrolünü sağlamak için tasarlandı.

PATRON DEDİĞİN HESABINI BİLİR! Fiat Doblo’lar 30.000 TL 20 ay 0 faiz!

FARLAR

FULL LED TEKNOLOJİSİ

Virajlarda dönüş yönünü aydınlatan, sürüşe duyarlı ön far sistemi (AFLS),far silecekler,
yağmur ve gece sensörü ile FULL LED teknolojisine sahip farlar, her koşulda kontrol ve görüş kalitesi sağlıyor.

124 fiat-spider-sifir-kmEĞLENCE VE BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

TASARIM HARİKASI BİR ARAYÜZ

Her fonksiyonu kullanıcı dostu arayüzüyle yönetebildiğiniz 7 inçlik dokunmatik ekran 3D navigasyon, DAB radyo ve 9 hoparlör, WIFI ve bluetooth bağlantısı iki USB portu ve AUX girişi… Aradığınız her şey 124 Spider’da!

SES

BOSE SES SİSTEMİ

Dördü koltuk başlığında olmak üzere toplam 9 hoparlöre sahip Bose ses sistemi, hem açık hem kapalı tavanda en yüksek ses kalitesi sunuyor.Kaynak:fiat

Etiketler: , , , , , , , ,

Benzinli manuel vites Reno CLIO’larda “Yarısını takas aracınla, yarısını %0 faiz ile öde” fırsatı

renault-clioEkim ayında benzinli manuel vitesli Clio HB ve Clio Sport Tourer alacakları, araç fatura bedelinin yarısını %0 faiz ile ödeme avantajı ile birlikte 3.500 TL’lik indirim ve kredi tahsis ücreti ödemeden kredi kullanma fırsatları bir arada sunulmaktadır.

Renault’da Nakit alimlara özel ilave indirimler

%0* faiz fırsatı, Clio HB ve Clio Sport Tourer’ın benzinli manuel şanzımanlı versiyonlarının perakende satın alımlarında kullanılacak maksimum 36.000 TL’lik kredi ve 12 ay vade için geçerlidir. İlgili kampanya kapsamında araç fatura bedelinin en az yarısı, nakit ya da takas araç ile, kalanı ise anlaşmalı finans kuruluşundan kullanılacak kampanyalı kredi ile ödenir. Kullanılabilecek maksimum kredi tutarı, araç fatura bedelinin %50’sinden fazlası olamaz.

Ekim’de Fiat Egea Cazip Fırsatlarla Yollarda!

Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 48.000 TL ve 24 aya kadar Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya Maxxi Değer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile %0,84*, 48 aya kadar %1,09* faiz oranı bulunmaktadır.

2016 Model Renault MEGANE SEDAN, TALISMAN ve YENİ MEGANE HB Modellerine özel fırsatlar

Belirtilen faiz oranlarına ek olarak liste fiyatı üzerinden toplamda 3.500 TL’lik indirim bulunmaktadır. İlgili indirim, internette yayınlanan Clio HB ve Clio Sport Tourer fiyatlarına uygulanmıştır.

Aynı kampanya kapsamında, anlaşmalı finans kuruluşundan kullanılacak kredilerde kredi tahsis ücreti alınmamaktadır.

Renault binek otomobillere özel fırsatlar

Kampanya koşulları, Clio HB ve Clio Sport Tourer’ın benzinli manuel vitesli versiyonlarının perakende satın alımlarında geçerli olup otomatik şanzımanlı ve/veya dizel versiyonlarda kullanılamaz. Kampanyalı faiz oranları sadece MaxxiKoruma (Kredi Koruma Sigortası) ve/veya MaxxiDeğer (Araç Değer Koruma Sigortası) ile birlikte uygulanmaktadır. İki üründen en az biri satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Kampanyalı faiz oranları, perakende satın alımlarda geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 31.10.2016 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Ayrıntılı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları’ ndan alabilirsiniz.

Renault Hafif Ticari araçlara özel fırsatlar

*36.000 TL 12 ay %0  BAMO; %0.00, BYMO ;%0.00

48.000 TL 24 ay %0,84  BAMO;% 1.05, BYMO ;% 13.38

48.000 TL 48 ay %1,09  BAMO;%1.33, BYMO ;%17.21

BAMO : Bireysel Aylık Maliyet Oranı, BYMO : Bireysel Yıllık Maliyet OranıKaynak:renault

Etiketler: , , , , , ,

Ekim’de Fiat Egea Cazip Fırsatlarla Yollarda!

Şimdi Fiat Egea, Yarısı Peşin, Yarısı 675TL’den Başlayan Taksitlerle…
 
FIAT’ın Ekim kampanyasında Egea Sedan araçlara 675TL’den başlayan taksitlerle sahip olabiliyorsunuz. Üstelik, Panda 620TL, Punto 650TL, Linea 655TL, Fiat Egea HB 760TL, Egea SW 945TL, Fiat 500 745TL, 500L 845TL ve 500X 970TL’den başlayan taksitlerle bayilerimizde sizleri bekliyor.
Ayrıca dilerseniz Egea Sedan’a 25.000TL’ye 20 Ay 0% faiz fırsatı ile sahip olabilirsiniz.
 
%100 tarzını %500 seni yansıtan otomobil Fiat 500 Cabrio araçlarda 6.000TLdeğerindeki “FIAT 500 Fiyatına FIAT 500C Kampanyası” ekim ayında da devam ediyor.**
 
egea-360Ezber Bozan otomobil FIAT Egea Sedan Ekim ayına özel 52.900 TL, sınıfının en eğlenceli otomobili FIAT Panda 43.900 TL, %100 tarz %500 seni yansıtan otomobil FIAT 500 52.900 TL, Türkiye’nin favorisi ailenizin otomobili Linea’lar 46.400 TL, crossover’da İtalyan yorumu 500X’ler 68.900 TL’den başlayan fiyatlarla FIAT showroomlarında sizi bekliyor.***
 
 Hemen bir FIAT showroom’una uğrayın Ekim ayı fırsatlarını kaçırmayın.
 
Kredili alımlarda geçerli örnek kredi tablosu:
Fiat Egea, Yarısı Peşin, Yarısı 675TL’den Başlayan Taksitlerle…
1.PNG

Egea Sedan’da 25.000TL 20 Ay 0% Faiz Fırsatı…
2.PNG

Diğer tüm binek araçlarda 1,09% Sabit Faiz Fırsatı…

3.PNG

* 0% Faizli Kredi Kampanyası 2016 model Egea Sedan araçlarda geçerlidir.
** “FIAT 500 Fiyatına FIAT 500C Kampanyası”, Fiat 500C Lounge & Cult 1.2 Fire 69HP Dualogic araçlarda geçerli olup Riva model araçlarda geçerli değildir
***Belirtilen fiyatlar, 2016 model yılı araçlarda tavsiye edilen ATM başlangıç fiyatlarıdır.
Kampanya koşulları 4 – 31 Ekim 2016 tarihleri arasında katılımcı FIAT bayilerinde geçerlidir.Kaynak:fiat
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hurda araçlar için yeni dönem başlıyor

trafikten 20 yaş üzeri hurda araçlar ne zaman çekilecek, eski 2.el hurda araçlar ne zaman toplanacak2013Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hurda araçların geri dönüşüm süreçlerine ilişkin yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, hurda araçların geri dönüşüm süreçlerine ilişkin yeni standartlar getirilecek. Bakanlıkça hazırlanan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü HakkındaYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”na yönelik görüşlerin alınmasının ardından taslağa son şekli verilecek.

Yönetmelik taslağı ile çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamak üzere AvrupaBirliği (AB) direktifleri çerçevesinde yeni standartlar getirilmesi planlanıyor.

Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve değişen atık mevzuatına uyum kapsamında hazırlanan yönetmelik taslağına göre, geri dönüşüme gönderilebilecek taşıtlar, “sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri bulunan yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar”, “azami ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen motorlu yük taşıma araçları” ile “motorsiklet veya motorlu bisiklet haricindeki 3 tekerlekli araçlar” olarak tanımlanıyor. Araç sahipleri de “araç adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik ya da satış belgesi düzenlenmiş kişiler” olarak ifade ediliyor.

“ARINDIRMA VE SÖKÜM TESİSLERİ” KURULACAK”

Taslakta, ömrünü tamamlamış araçların arındırıldığı, söküldüğü ve işleme tesislerine gönderilinceye kadar geçici bekletildiği “Arındırma ve Söküm Tesisleri”nin kurulması öngörülüyor. Çevre izin ve lisansı almak zorunda olacak tesislerin Türkiye genelinde kurulması hedefleniyor.

Mevcut yönetmelikte yer alan “geçici depolama alanı” olarak faaliyet gösteren lisanslı işletmeler ise lisans bitim tarihlerine kadar lisans belgelerinde belirtilen şartlara göre “Arındırma ve Söküm Tesisi” olarak faaliyetlerine devam edecek.

“Arındırma ve Söküm Tesisleri”, “ekonomik operatör” olarak tanımlanan ömrünü tamamlamış araçların toplama, sökme, kesme, parçalama, geri kazanma, geri dönüştürme işlemlerinden herhangi birini yapanlar tarafından kurulacak.

Tesislerin denetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak. Belirlenen standartlara uymayan tesislere cezai işlemler uygulanacak.

AĞIR HASARLI ARAÇLAR İÇİN “6 AY” SINIRI

Araç sahipleri ömrünü tamamlamış araçlarını Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Teslim Yerleri, Arındırma ile Söküm Tesisleri ya da işleme tesislerine teslim etmek ve araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almakla yükümlü olacak.

Taslağa göre, Arındırma ve Söküm Tesisleri ile işleme tesislerince yeniden kullanım amacıyla satışa sunulacak ön ve arka kapılar, bagaj kapağı, motor kaputu, torpido ve iç göstergelerin bulunduğu konsül, motor bloğu, diferansiyel, tavan sacı, patlamamış hava yastıkları, vites kutusu, ön ve arka tamponlar Bakanlığın veri sistemi çerçevesinde barkodlanacak.

Hakkında bertaraf formu düzenlenerek hurdaya ayrılan araçların “hurda ruhsatı” aracı teslim alan “Arındırma ve Söküm Tesisi” adına tescil edilecek.

Öte yandan “trafikten çekme belgesi” düzenlenerek trafikten çekilen ağır hasarlı araçların muayenesi 6 ay içerisinde yapılmazsa, bu süre içerisinde trafiğe alınmayan araçlar Emniyet Genel Müdürlüğünce hurdaya ayrılacak.

30 GÜNDE ARINDIRILACAK, 60 GÜNDE SÖKÜLECEK

Taslağa göre, Arındırma ve Söküm Tesisleri’ne kabul edilen ömrünü tamamlamış araçlar, azami 30 gün içerisinde arındırılacak. Arındırılan araçlar en geç 60 gün içerisinde sökülecek veya işleme tesislerinde bertaraf edilecek.

Bakanlık, AB direktiflerine uygun olarak hayata geçirilecek Arındırma ve Söküm Tesisleri ile ilgili ilk adımı 2015’te Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulan pilot uygulama tesisiyle atmıştı.Kaynak:sabah

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,