OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24 Şubat 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29277
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına “Şoförler için 26 yaşından gün almış olmak,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Araç Muayeneleri ile ilgili “Genelge- 2015/KDGM- 02/ARAÇ MUAYENE” genelge.

“ç) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her beş yılda bir şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmak.”

Şubat 2015 Reno araba ve ticari araç kampanyaları

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/9/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.2015 Yılı Tüvtürk Araç Muayenesi Ücreti (Otomobil 181,72TL)

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/8/2007 26627
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/10/2008 27021
2- 17/9/2009 27352
3- 6/8/2013 28730
4- 23/8/2014 29097
Etiketler: , , , ,

Araç Muayeneleri ile ilgili “Genelge- 2015/KDGM- 02/ARAÇ MUAYENE” genelge.

T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 66002798-225.03-12653                                                        20/02/2015

Konu : Araç muayeneleri

                                                                 GENELGE (2015/KDGM- 02/ARAÇ MUAYENE)

İlgi: 26/12/2013 tarih ve (2014/KDGM-02/ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge.

İlgi Genelgenin “ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı 6 ncı bölümünün 14 üncü ve 15 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şubat 2015 Reno araba ve ticari araç kampanyaları

“14) Sabit ve seyyar araç muayene istasyonlarında; otomasyon sisteminden Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk iş günü esas alınmak suretiyle alınan ve alınma tarihi itibarıyla son bir yıllık ülke ortalamasına göre;

a) Sabit araç muayene istasyonlarında yapılan ilk muayenelerden geçememe oranında en fazla – % 35’lik, muayene tekrarlarında ise en fazla – % 70’lik bir sapma,

b) Seyyar araç muayene istasyonlarında yapılan ilk muayenelerden geçememe oranında en fazla -% 45’lik, muayene tekrarlarında ise en fazla% – 90’lık bir sapma, kabul edilebilir bir değer olarak sayılır. Sapma değerlerinin dışında kalınıp kalınmadığının tespitinde son bir yıllık süre içinde muayeneye gelen motosiklet, motorlu bisiklet ve traktörler hariç toplam araç sayıları ve muayeneden kalan motosiklet, motorlu bisiklet ve traktörler hariç toplam araç sayıları kullanılır. Ülke genelindeki ve her bir araç muayene istasyonunda muayeneye gelen araç sayıları ve muayeneden kalan araç sayıları kullanılarak her bir istasyondaki muayeneden kalma oranları yüzdesel olarak hesap edilir. Yüzdesel olarak hesap edilen ülke genelindeki muayeneden kalma oranlarına göre asgari muayeneye gelmesi gereken araç sayıları ve asgari muayeneden kalması gereken araç sayıları hesaplanır. Bu şekilde elde edilen araç sayılarının altında muayene yapıldığı tespit edilen araç muayene istasyonları bu madde kapsamında değerlendirmeye alınmaz.”

2015 Yılı Tüvtürk Araç Muayenesi Ücreti (Otomobil 181,72TL)

“15) Araç muayene istasyonlarında yapılacak periyodik muayenelerde;

a) Bir kişinin bir takvim ayı içerisinde başka bir gerçek kişiye ait sadece bir aracı muayeneye getirebilmesi esastır. Aynı kişinin birden fazla aracı aynı takvim ayı içerisinde muayeneye getirmek istemesi halinde ise; bu araç/araçlar için düzenlenmiş noter onaylı geçerli vekâletnameleri muayene istasyonu yetkililerine vermesi, muayene istasyonu yetkililerinin de bu vekâletnameleri kayıt altına alarak en az bir yıl süreyle arşivlemesi zorunludur.

b) Tüzel kişiliklerle ilgili olarak;

1) Tüzel kişilik çalışanlarının, bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak kendilerine verilmiş olan ve muayene yaptırmaya yetkili olduğunu belirten bir yazı ile birlikte tüzel kişiliğe ait aracı muayeneye getirebilmesi, muayene istasyonu yetkililerinin de kendilerine verilen bu yazıları kayıt altına alarak bir yıl süreyle arşivlemesi zorunludur.

2) Tüzel kişiliğe ait bir aracın tüzel kişilik çalışanı olmayan bir kişi tarafından muayeneye getirilmesi halinde ise; noter onaylı geçerli vekâletnameyle aracı muayeneye getirebilmesi, muayene istasyonu yetkililerinin de kendilerine verilen bu vekâletnameleri kayıt altına alarak bir yıl süreyle arşivlemesi zorunludur.

sifir km reno kaptur otomobil kampanyalı fiyatları

c) (a) ve (b) bentlerindeki kurallara uyulmadan muayeneye getirilen araçlar istasyon park alanına alınmaz.” Bu Genelge’de düzenlenen hususlar; 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 ve 35 inci maddeleri ile Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

Lütfi ELVAN
Bakan

DAĞITIM:
İçişleri Bakanlığı Bölge Müdürlükleri
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

Etiketler: ,

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29275
YÖNETMELİK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Damperli araçlar

EK MADDE 7 – (1) Damperli kamyonların damperlerinin kalkık durumda trafikte seyretmesini önleyecek tedbirler kapsamında aşağıda belirtilen asgari şartların yerine getirilmesi zorunludur:

Şubat 2015 Reno araba ve ticari araç kampanyaları

  1. a) Damper tam olarak indirilmediğinde, aracın seyir hızını 10 km/h’den fazla olmayacak şekilde sınırlayan bir tertibat bulundurulur.
  2. b) Araç yürür vaziyetteyken damper açıksa veya açılırsa, araçlarda sürücüyü ikaz etmek için sesli uyarı veren ve sürücünün direkt görüş alanı içerisinde bulunan görsel ikaz sistemleri bulunur.
  3. c) Seyir ve yönlendirme kumandaları, operatörün kendi kendine destek sağlayacak şekilde bir elinin serbest olmasını ve kumandalara kazara temas riskinin azaltılmasını sağlayacak şekilde tasarımlanır.

(2) Damperli araçlarda bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların sağlandığı TSE tarafından verilen teknik inceleme raporu ile tevsik edilir. Bu rapor, aracın muayenesi sırasında muayene kuruluşuna ibraz edilir.”

sifir km reno kaptur otomobil kampanyalı fiyatları

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Damperli kamyonlarla ilgili uygulama

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Ek madde 7’nin uygulanması ile ilgili olarak;

  1. a) İlk defa damper üst yapısı monte edilerek yeni imal edilen araçlarda, birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ileikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinde, (a) bendi bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra,
  2. b) Tamamlanmış araç olarak tescil edilmiş, ancak ilk defa damper üst yapısı monte edilerek tadilat yapılan araçlarda, birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra,
  3. c) Mevcut damperli araçlarda birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinden 12 ay sonra,

uygulamaya girer.”Fiat’ta Büyük Fırsat Devam Ediyor!

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/11/2008 27068
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/11/2010 27771
2- 26/6/2012 28335
3- 13/9/2013 28764
4- 15/7/2014 29061
Etiketler: ,

Şubat 2015 Reno araba ve ticari araç kampanyaları

Renault Fluence

sifir faizli kredili sıfır km reno fluence araba kampanyaları

RENAULT FLUENCE’A %0 FAİZ FIRSATI

sıfır faizli kredili 0 km reno fluence otomobil fiyatları ve kampanyaları

Şubat ayı boyunca tüm model yıllarına ait Fluence’ lara 20.000 TL ve 20 ay vadeye kadar kredi talepleri için %0 faiz imkanı sunulmaktadır. 20.000 TL ve 20 ay vadeyi aşan tüm kredi talepleri için ise Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile %0,92, Maxxi Korumasız %0,97 faizle 48.000 TL 48 aya kadar kredi kullanabilir. Üstelik vergi levhası sahibi serbest meslek sahipleri ve ticari kuruluşlar, gerekli koşullar uygun görüldüğü takdirde, araç fatura tutarının %100’üne kadar kredi kullanabilirler.

Fiat’ta Büyük Fırsat Devam Ediyor!

Renault Captur

sıfır km reno kaptur otomobil kampanyaları

İlgili kampanya, tüm model yıllarına ait Fluence’larda geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 28.02.2015 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Detaylı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları’ ndan alabilirsiniz.
RENAULT CAPTUR SAHİBİ OLMAK İÇİN AVANTAJLI SEÇENEKLER

sifir km reno kaptur otomobil kampanyalı fiyatları

Şubat ayında 2014 model yılı bir Captur sahibi olmak isteyenleri birbirinden avantajlı seçenekler bekliyor. Renault Plan ile 449 TL’den başlayan taksitler ve “36 yerine 33 taksit” avantajı ile 3 taksit daha az ödeyebilir ya da Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile %0,92, Maxxi Korumasız %0,97 faizle 48.000 TL 48 aya kadar kredi kullanabilir ya da aracınızı nakit veya baz faiz oranlı kredi ile satın alarak ekstra 2.000 TL’lik nakit alım indiriminden yararlanabilirsiniz.

Lada Vesta’nın Türkiye satış fiyatı 25 bin TL olacak!

İlgili kampanya, 2014 model yılı Captur’larda geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kredi tahsis ücreti kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 28.02.2015 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Detaylı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları’ ndan alabilirsiniz.

Renault

sifir faizli kredili sıfır km reno binek araba kampanyalarıRENAULT BİNEK OTOMOBİLLERDE CAZİP FAİZ AVANTAJI

Yüzde 0 faizli 0 km reno araba kampanyaları

Şubat ayında 2014 model yılı tüm Renault binek otomobillerde Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile %0,92, Maxxi Korumasız %0,97 faiz ile 48.000 TL 48 aya kadar kredi avantajı, Renault müşterilerini bekliyor.

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları

İlgili kampanya, 2014 model yılı Renault binek otomobillerde geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 28.02.2015 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Detaylı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları’ ndan alabilirsiniz

 

Renault  ticari araçlar

taksitli vadeli sıfır km reno ticari araç kampanyaları

RENAULT HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA CAZİP FAİZ AVANTAJI

sıfır km Reno ticari araç kampanyaları ve fiyatları

Şubat ayında tüm Renault hafif ticari araçlarda Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile %0,92, Maxxi Korumasız %0,97 faiz ile 48.000 TL 48 aya kadar kredi avantajı, Renault müşterilerini bekliyor. Üstelik vergi levhası sahibi serbest meslek sahipleri ve ticari kuruluşlar, gerekli koşullar uygun görüldüğü takdirde, aynı faiz oranlarıyla, araç fatura tutarının %100’üne kadar kredi kullanabilirler.

yüzde sıfır faizli kredili 0 km ticari araç fiyatları ve kampanyaları,

İlgili kampanya, tüm model yıllarına ait Renault hafif ticari araçlarda geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 28.02.2015 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. Detaylı bilgiyi Renault Yetkili Satıcıları’ ndan alabilirsiniz.Kaynak Renault 18/02/2015

Etiketler: , , , , , , , , , ,

Fiat’ta Büyük Fırsat Devam Ediyor!

Fiat kampanyaları

faizsiz kredili sıfır km fiat araba fiyatları ve kampanyaları

Yeni yıla yeni bir Fiat otomobil veya ticari araç ile  girmek isteyenler için,  Şubat ayı boyunca 30.000 TL’ye 30 ay %0 faizli kredi fırsatı devam ediyor.

 

 
Fiat, Aralık ayında sunduğu cazip satın alma fırsatlarına yeni yılın ilk ayında da devam ediyor. 2014 model yılı araçlar için geçerli olan kampanyada Fiat’ın binek kategorisindeki Linea, Punto, 500L ve Freemont ile tüm hafif ticari araç modelleri, 30.000 TL’ye 30 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Daha uzun vadeli kredi tercih edenler ise 40.000 TL’ye 48 ay vadeli %0,89 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.* Peşin alımı tercih ediyorsanız size bir sürprizimiz daha var. Peşin alımlara özel Fiat otomobillerde  ekstra 3.000 TL indirimsunuyoruz.**
 
Hayatınızı hızlandıran otomobil Fiat Punto Şubat ayına özel 40.080 TL, sınıfının en eğlenceli otomobili Fiat Panda 34.390 TL, Türkiye’nin favorisi ailenizin otomobili Linea’lar 40.380 TL’den başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında sizi bekliyor.***
 
 Hemen bir Fiat showroom’una uğrayın Şubat ayı fırsatlarını kaçırmayın.
 
Kredili alımlarda geçerli örnek kredi tablosu:
​Kredi Tutarı ​Vade ​Faiz Oranı ​Aylık Taksit (TL) ​Hususi Kullandırım Maliyet Oranı(Aylık/Yıllık)(%) Ticari Kullandırım Maliyet Oranı(Aylık/Yıllık)(%)
30.000​​ ​15 ​0,00 % 2.000 0,07/0,79 0,3/3,58
​18 0,00 % ​​1.667 0,06/0,67 0,25/3,02
​24 0,00% ​1.250 0,04/0,51 0,19/2,29
​30 0,00% ​1.000 0,03/0,41 0,15/1,85

 

Tabloda yer alan bilgiler 0 km.2014 yılı Fiat Binek araçlar için (500 ve Panda modelleri hariç) geçerlidir.
Tablodaki maliyet oranlarına tüm yasal vergi/fonlar ve hususi kullanımdırımlı kredilerde maksimum 150 TL,ticari kullandırımlı kredilerde 690 TL olan kredi tahsis ücreti dahildir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için www.kocfiatkredi.com.tr
opel araba fiyatları listesi ve kampanyaları
* o% Faizli Kredi Kampanyası 2014 model araçlarda (Panda ve 500 hariç) geçerlidir.
** 3.000 TL indirim yalnızca peşin alımlarda geçerli olup,kredi kampanyası ile birleştirilemez.
*** Fiyatlar,2014 model yılı araçlarda (Panda hariç) kredili alımlar için geçerlidir.
Kampanya koşulları 1-28 Şubat 2015 tarihleri arasında katılımcı Fiat bayilerinde geçerlidir.
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

2 el araba alacaklara güzel haber!

2 el  araba alacaklara güzel haber!

Yıllık 2 milyar liralık vergi kaybına neden olduğu saptanan ikinci elde tacirler, sattıkları araçlara 1 yıl garanti verecek.

İkinci el araba alacaklara iyi  haber!

Türkiye’deki 60 bin oto galericisi kayıt altına alınacak. Yetki belgesi olmayanlar, alım veya satış yapamayacak. Belediyeler belgesi olmayan esnafın çalışma ruhsatını iptal edecek.

Belli Standartlar Getirilecek

opel araba fiyatları listesi ve kampanyaları

Tacirler sattıkları ikinci el otomobiller için müşterilere bir yıl motor ve kaporta garantisi verecek. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nca (MASFED) hazırlanan, “İkinci El Taşıt Ticareti Hakkında Kanun Tasarısı” ile devletin yıllık 2 milyar liralık vergi kaybı sona erecek. MASFED, tasarıyı AK Parti, CHP ve MHP’nin Meclis gruplarına sundu. itibarını yeniden kazanmalı

Kanunun çıkmasının ardından ikinci el belli standartlara bağlanacak. Tasarıyla oto galericiliği ibaresi kalkacak yerine motorlu araç alım ve satıcıları kavramı gelecek. Tasarıda ikinci el araç alım-satımı yapacak tacirlerde aranacak kriterler şöyle açıklandı:

– İflas etmemiş olmak. İflas etmişse bile itibarını yeniden kazanmış olmak.

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km en ucuz  ticari araç fiyatları

– Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak. Affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile; zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, terör, vergi kaçakçılığı, vergi kaçakçılığına teşebbüs gibi suçlarından hüküm giymemiş olmak.

Kilometre Düşürme Riskine Son

– Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak.

– Ticari kazanç dolayısıyla gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olmak.

sıfır km dizel benzinli otomatik vitesli  en ucuz 4×4 4×2 suv jeep araç fiyatları 

Tasarıyla tüketiciler, satın aldıkları ikinci el aracın kilo¬metresiyle oynandığı ya da düşürülmüş olabileceği gibi kaygıları artık taşımayacak.Kaynak:haber7 28/01/2015

Etiketler: , , ,

Lada Vesta’nın Türkiye satış fiyatı 25 bin TL olacak!

Lada VestaRus devi AvtoVaz Lada Vesta üretimi için düğmeye bastı.

Kısa süre içerisinde test üretimi bitecek olan Yeni Lada Vesta’nın seri üretimine Eylül ayında başlanması bekleniyor.

0 km Lada Vesta Fiyatı

Ürettiği uygun fiyatlı ve nispeten dayanıklı arabalarıyla tanınan Lada, Yeni Vesta’ları 6.100 USD ye satmayı planlıyor. Bu şartlar altında araba Türkiye’ye ulaştığında fiyatının 25 bin TL’den başlayacağı tahmin ediliyor.

kredi kartına taksitli  mtv motorlu taşıtlar vergisi ödeme kampanyaları,

Vesta modelinin üretim bandına 76 milyon dolar yatırım yapan AvtoVaz, test araçlarını birkaç hafta içerisinde tamamlamış olacak. Eylül ayında tanıtılacak araç 2016 başında Türkiye’de yola çıkabilecek.
Priora’nın yerini alacak olan Vesta test için gönderildiği Almanya’da da ABS ve denge testlerinden de başarıyla geçti. Önce hatchback tipi üretilecek olan arabanın sedan versiyonları daha sonra üretilecek.

Sıfır Km Kamyonet minibüs panelvan ticari araç Fiyatları

Lada’nın bir başka çalışması olan Xray Cross’lar ise 7500 USD den başlayan fiyatlarla piyasaya sunulacak. Nissan, Renault ve AvtoVaz firmalarının deneyimlerini birleştirerek üretecekleri Xray modeli Sandero ve Duster modellerinden izler taşıyacak.

Sürücü koltuğu yükseklik ayarı, tüm camlarda, koltuklarda, direksiyonda ve aynalarda ısıtma sistemi gibi özelliklere sahip olacak arabanın, Lada tarafından üretilen 1.4 litre 100 hp lik benzinli motorla yollara çıkması bekleniyor.Kaynak:haber 7 28/01/2015

Etiketler: , ,