Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

11 Mart 2017 CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 30004

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, trafikte seyreden benzin, motorin (dizel) ve gaz yakıtla (LPG, CNG, LNG ve benzeri) çalışan motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerini yapacak olan gerçek veya tüzel kişilere ait ölçüm istasyonlarını ve bunların açılması, işletilmesi, yetkilendirilmesi, ölçüm istasyonlarında bulunacak cihaz, araç/gereç, personel ve bunların niteliklerini, işletme, çalışma ve denetlenmelerine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 4 üncü maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 2017 yılı

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Absorpsiyon katsayısı: Duman koyuluğunu gösteren ve egzoz gazı içinden geçen ışığın soğurulması ile ölçülen katsayıyı,

b) Araç muayene istasyonu: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesi kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kendi adına araç muayenelerini yapmakla yetkilendirilen işleticilere ait sabit yapıdaki istasyonları,

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

ç) Denetim yetkilisi: 2872 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre Bakanlık veya il müdürlüğü veya yetki devri yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili personelini,

d) Egzoz gazı: Bir motorlu taşıtın egzoz borusundan çıkan gazı,

e) Egzoz gazı kirleticileri: Egzoz gazında bulunan ve çevreyi kirleten bileşenleri,

f) Egzoz gazı emisyon ölçüm raporu: Trafikte seyreden motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümü sonunda, taşıt emisyonlarının olumlu ya da olumsuz durumunu gösteren belgeyi,

g) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi: Motorlu taşıtların egzoz gazı emisyonlarının teknik şartlara ve mevzuata uygunluğunun ölçülmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması ile bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yerine getirilmesi maksadıyla Bakanlık tarafından kontrol edilen yazılım sistemini,

ğ) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi: Özel veya yetkili sabit servis istasyonları, muayene kuruluşları ile araç muayene istasyonu veya seyyar araç muayene istasyonlarına, egzoz gazı emisyon ölçümü yapabilme yetkisi veren ve il müdürlükleri tarafından düzenlenen belgeyi,

h) Geçici işletme yetki belgesi: Her bir araç muayene istasyonu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından işleticiye verilen bir yıl süre ile geçerli belgeyi,

ı) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünü,

i) İşletme yetki belgesi: Her bir araç muayene istasyonu için işleticinin geçici işletme yetki belgesini almasını müteakip en geç bir yıl içinde ilgili muayene istasyonunun Türk Akreditasyon Kurumuna akredite ettirilmesi halinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilecek belgeyi,

j) Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanları,

2017 yılı 2.el Araç Noter satış ücreti

k) Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı/taşıtı,

l) Muayene kuruluşu: TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler Standardı kapsamında akredite edilmiş olan kuruluşları,

m) Ölçüm kotası: Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarına, egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemi üzerinden bedeli karşılığında verilen ölçüm yapabilme hakkını,

n) Özel servis: TS 13168 Özel Servisler-Motorlu Araçlar İçin Kurallar Standardı kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almış olanları,

o) Seyyar araç muayene istasyonu: Araç muayene istasyonlarına bağlı olarak hizmet veren ve araç muayene istasyonundan ayrı olarak egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilmiş seyyar yapıdaki istasyonları,

ö) Taşıt sahibi: Taşıt için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişi ile ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve taşıt üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilen kişiyi,

p) Trafik zabıtası: 2918 sayılı Kanunda trafik hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen kamu personelini,

r) TS 13231 Standardı: TS 13231 Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü Yapan Yetkili İstasyonlar İçin Kurallar Standardını,

s) Yetkili servis: TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin Kurallar Standardı kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almış olanları,

ş) Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu: Benzin, motorin (dizel) ve gaz yakıtla (LPG, CNG, LNG ve benzeri) çalışan motorların kullanıldığı motorlu taşıtların egzoz gazı kirleticilerini ölçmek üzere il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen istasyonları,

ifade eder.

2017 YILI NOTERDEN ARAÇ SATIŞI İÇİN VEKALETNAME VERME ÜCRETİ

İKİNCİ BÖLÜM

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlerine İlişkin Hükümler

Egzoz gazı emisyon ölçümleri

MADDE 5 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçümleri; yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonları tarafından yapılır. Talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları TS 13231 Standardı kapsamında belgelendirilir.

(2) Benzinli, benzin+lpgli taşıtlarda karbon monoksit (CO), dizel taşıtlarda absorpsiyon katsayısı ölçümleri yapılır.

Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi motorlu taşıtlar ve ölçüm süreleri

MADDE 6 – (1) Motorlu taşıt sahipleri, sahibi bulundukları taşıtın egzoz gazı emisyon ölçümlerini bu maddede belirtilen periyotlarda yaptırmak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarının TS 13231 Standardında belirtilen sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Taşıtlar, cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine uygun olarak;

a) Hususi ve resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir,

b) Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir,

periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutulur.

c) İlk defa egzoz gazı emisyon ölçümü yapılacak taşıtların ölçüm tarihinin belirlenmesinde Motorlu Araç Trafik Belgesinde yer alan ilk muayene geçerlilik süresi esas alınır.

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri, bu Yönetmelikte ve TS 13231 Standardında tanımlanan ölçüm sürelerine, ölçüm usul ve esaslarına uygun olarak kurumların kendilerine ait egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları ile yapılır. Ölçümler, egzoz gazı emisyon ölçümü takip sistemine kayıt edilmez.

(4) Taşıt sahipliğinin değişmesi durumunda egzoz gazı emisyon ölçümünün geçerlilik süresi değişmez. Ancak taşıtın plakasının değiştirildiği durumda taşıtın eski ve yeni plakasına ait motorlu araç trafik belgelerinin ve noter satış belgesinin fotokopisi ile birlikte il müdürlüğüne müracaat edilir. Bu belgelerin ibraz edilememesi veya taşıt sahibinin talebi halinde ölçüm yenilenir.

(5) Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile kaza, değişiklik, tadilat ve benzeri nedenlerle taşıt muayenesinin yenilenmesinin zorunlu olduğu durumlarda egzoz gazı emisyon ölçümleri de yenilenir.

Egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi olmayan araçlar

MADDE 7 – (1) İş makineleri, traktörler, iki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopetler, elektrikli ve hibrit elektrikli taşıtlar ile hidrojen yakıtlı taşıtlar, havaalanlarında bulunan özel kullanıma haiz plakasız taşıtlar ve model yılı 1979 ve öncesi olan dizel motorlu taşıtlar egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi değildir.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda düzenlenen 2017 yılı idari para cezaları

Egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esasları ile sonuçların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Egzoz gazı emisyon ölçümü için gelen taşıtın trafik tescil bilgileri ile sisteme kaydı yapılır.

(2) Egzoz gazı emisyon ölçümleri, TS 13231 Standardında tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilir.

(3) Ölçüm sonuçları, TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere uygun olmak zorundadır.

(4) Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu uygun olan taşıt sahibine, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminden ölçüm sonuçlarının uygun olduğuna dair ölçüm raporu verilir.

(5) Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu, sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahibine, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminden ölçüm sonuçlarının uygun olmadığına dair ölçüm raporu verilir. Taşıt sahibi, taşıtının gerekli bakım, onarım ve tamiratını yaptırarak otuz gün içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümünü yeniden yaptırmak zorundadır.

(6) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümü her iki yakıta göre yapılır. Her iki yakıta ait ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere uygun olması zorunludur.

(7) Taşıt sahibi, ölçüm raporunu taşıtında bulundurmak ve istenildiğinde denetim yetkilisine ibraz etmek zorundadır.

(8) Taşıt sahibi, taşıtının egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmış olduğu tarihi ve geçerlilik süresini e-devlet üzerinden takip edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi

Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin verilmesi, kullanılması ve yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında bulunması gereken fiziki şartlara ilişkin kriterler

MADDE 9 – (1) TS 13231 Standardını sağladığını belgeleyen özel veya yetkili servis istasyonları, muayene kuruluşları ile araç muayene istasyonu veya araç muayene istasyonuna bağlı seyyar araç muayene istasyonlarına aşağıda belirtilen şartları da yerine getirmeleri halinde il müdürlükleri tarafından üç yıl süreli egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilir.

(2) Egzoz gazı emisyonu ölçüm istasyonu açmak isteyenler;

a) TS 13231 Standardını sağladığına ilişkin belgenin verildiği kurumca veya noter onaylı bir sureti,

b) Geçici veya daimi işyeri açma ve çalışma ruhsatının verildiği kurumca veya noter onaylı bir sureti,

c) İmza sirkülerinin noter onaylı bir sureti,

ç) Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim belgelerinin aslı veya ilgili kurumca onaylı sureti,

d) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının tip onayı ile damgalama ve muayenesine yönelik ilgili kurumlardan onaylanmış belge sureti,

ile birlikte istasyonun bulunduğu il müdürlüğüne müracaat eder. Belgelerin incelenmesi sonucunda gerekli şartları sağlamış olan istasyonlar, egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi ücretini Bakanlığın döner sermaye işletmesi müdürlüğü hesabına yatırır. Ücretin yatırıldığını gösteren dekontun il müdürlüğüne teslim edildiği tarihten sonraki on beş gün içinde egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi düzenlenir.

(3) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilmesine esas olan bilgi ve belgelerden herhangi birinin değişmesi halinde ilgili il müdürlüğüne on beş gün içerisinde müracaat edilmesi zorunludur.

(4) Yetki devri yapılan veya egzoz gazı emisyon ölçüm yetkisi verilen kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat kapsamında muaf oldukları belgeler talep edilmez.

(5) Egzoz gazı emisyon ölçümü yapmak isteyen araç muayene istasyonları ile seyyar araç muayene istasyonları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilen işletme yetki belgesini alıncaya kadar, geçici işletme yetki belgesi ile işlem yapabilir. Bu durumda geçici işletme yetki belgesinin ilgili kurumca veya noter onaylı bir sureti aranır. Geçici işletme yetkisi iptal edilen ve işletme yetki belgesi alamayan araç muayene istasyonlarının egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi iptal edilir.

(6) Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yapılması için ikinci fıkrada belirtilen belgeler talep edilmez.

(7) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi, yalnızca yetki belgesi üzerinde belirtilen adresteki ölçüm istasyonu için geçerlidir. Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi, istasyondan ayrı olarak tek başına devredilemez.

(8) Araç muayene istasyonuna bağlı olarak çalışan seyyar araç muayene istasyonları, il müdürlüklerince araç muayene istasyonlarından bağımsız olarak ayrıca yetkilendirilir.

(9) Seyyar araç muayene istasyonları dışındaki yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonları seyyar araçlarla egzoz gazı emisyon ölçümü yapamazlar.

(10) Seyyar araç muayene istasyonları, yetkilendirildikleri il sınırları içerisinde yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu bulunmayan ilçe, bucak, belde ve köylerde egzoz gazı emisyon ölçümü yaparlar.

(11) Herhangi bir yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu bulunmayan illerde egzoz gazı emisyon ölçümleri personel ve ölçüm cihazı açısından gerekli alt yapıya sahip il müdürlükleri tarafından yapılabilir.

(12) Süresi biten egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgeleri, istasyon yetkilisinin talebi doğrultusunda, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunun teyit edilmesi halinde, bedeli karşılığında yeniden düzenlenir.

(13) Yetkili istasyonda isim değişikliği yapılması, işyerinin başkasına satılması, kiralanması, el değiştirmesi veya devredilmesi, işyerinin başka yere taşınması gibi hallerde bedeli karşılığında yeni egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi düzenlenir. Ancak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sokak, cadde, mahalle ve benzeri isim değişiklikleri yapılması halinde yeni belge talep edilmez, ücret alınmadan yetki belgesi yenilenir.

(14) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin tahrip olması, kaybolması veya çalınması durumunda, yetki belgesi, aynı tarih ve sayı ile yeniden düzenlenir ve belge bedeli alınmaz.

(15) Geçici süreli işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olanlar bu ruhsatı yenilemedikleri takdirde, verilen egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi ruhsatın geçerli olduğu süre sonunda iptal edilir.

(16) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yetki belgesi verilen, yetki belgesi yenilenen, faaliyeti durdurulan ve yetki belgesi iptal edilen istasyonların işlemleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden yürütülür.

(17) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonları TS 13231 Standardında belirtilen hususlara ilave olarak aşağıda belirtilen fiziki şartları sağlamak zorundadır:

a) İstasyonun uygun bir yerinde okunabilecek şekilde “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kameralı Sistemle Kayıt Altına Alınmaktadır.” ibaresini bulundurmak,

b) Ölçüm alanında okunabilecek şekilde TS 13231 Standardı EK-A’yı uygun bir yere asmak,

c) EK-1’de şablonu yer alan “Yetkili Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu” ibaresinin yer aldığı tabelayı istasyon dışında motorlu taşıt sahiplerinin görebileceği bir yere koymak/asmak ve egzoz gazı emisyon ölçümlerine yönelik olarak bu ibarenin dışında, herhangi bir ifade içeren tabela, ilan, reklam veya afiş bulundurmamak,

ç) Cadde ve sokaklar ile istasyon dışındaki herhangi bir yere egzoz gazı emisyon ölçümü yapıldığına dair yazı, resim, ilan veya yön levhaları koymamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücretler

Noter Vekaletname Ücreti 2017 Yılı

Egzoz gazı emisyon ölçüm ve yetki belgesi ücretleri

MADDE 10 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm ve yetki belgesi bedelleri, her yılın Aralık ayında Bakanlıkça belirlenir ve döner sermaye birim fiyat listesi ile ilan edilir.

(2) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi ücretleri Bakanlığın döner sermaye işletmesi müdürlüğünün ilgili hesaplarına yatırılır. Yatırılan ücretlerin tamamı Bakanlık döner sermaye işletmesi müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilir.

(3) Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretlerinin Bakanlıkça belirlenen oran ve miktarlardaki kısmı Bakanlığın döner sermaye işletmesi müdürlüğünün ilgili hesaplarına yatırılır. Yatırılan miktar Bakanlık döner sermaye işletmesi müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilir.

(4) İstasyon yetkilisi, Bakanlıkça belirlenen ölçüm ücretleri baz alınarak kullanmak istediği miktardaki ölçüm kotası için gerekli bedeli peşin olarak döner sermaye işletmesi müdürlüğünün ilgili hesaplarına öder, almış olduğu dekont ile ilgili il müdürlüğüne müracaat eder ve Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemine gerekli kayıtları yaptırır.

(5) İl müdürlükleri ödeme dekontuna istinaden fatura düzenleyerek, yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonuna gönderir.

(6) Her yıl ölçüm bedellerinin Bakanlıkça yeniden belirlenmesi nedeniyle işlem görmemiş ölçüm kotalarının takip eden yılda kullanılabilmesi için, yeni ücretler dikkate alınarak kalan kotalar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemince otomatik olarak hesaplanır.

(7) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sisteminde ölçüm için yeterli kotaya sahip olmayan istasyonların ölçüm işlemleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi tarafından durdurulur.

(8) Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri ilk ölçüme başlanmadan önce peşin olarak ödenir. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri otuz gün içerisinde aynı istasyonda ilk ölçümden sonra yapılacak en fazla 2 ölçüm için ücret ödemez. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri başka bir yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda ölçüm yaptırmak istedikleri takdirde yeniden ücret ödeyerek ölçüm yaptırabilir.

(9) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunun faaliyetinin sonlandırılması halinde kullanılmamış ölçüm kotasına ilişkin bedeller istasyon yetkilisine iade edilir.

(10) Yetki belgesi iptal edilen istasyonlara ait Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinde kullanılmamış olan ölçüm kotalarına ait bedeller iade edilir.

(11) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümü her iki yakıta göre yapılır ve tek bir ölçüm ücreti alınır.

(12) Bakanlıkça belirlenen egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinden farklı bir ücret talep edilemez. Ölçüm bedelinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılması zorunludur.

2017 yılı Noter araç satış ücreti

BEŞİNCİ BÖLÜM

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Cihazı

Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı kriterleri

MADDE 11 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları TS 13231 Standardında tanımlanan esaslara uygun olmak zorundadır.

(2) Bu Yönetmelikle görev verilen kurum ve kuruluşların yetkilileri ve denetim personelince talep edilmesi halinde cihazlara ilişkin bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

(3) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları sadece yetki belgesinin düzenlendiği yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda ölçüm için kullanılabilir. Bu Yönetmelikte verilen izinler dışında egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarıyla istasyon dışında ölçüm yapılması yasaktır.

ALTINCI BÖLÜM

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Personeli

Egzoz gazı emisyon ölçüm personeli kriterleri ve çalışma esasları

MADDE 12 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında en az bir istasyon yetkilisi bulunur. Araç muayene istasyonlarının istasyon yetkilileri aynı zamanda kendisine bağlı olan seyyar araç muayene istasyonlarının da yetkilisi olarak görevlendirilebilir.

(2) Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçümü için, en az iki ölçüm personeli çalıştırılması zorunludur. Araç muayene istasyonuna bağlı olan seyyar araç muayene istasyonlarında da ayrıca en az iki ölçüm personeli çalıştırılması zorunludur. Gerekli durumlarda sabit ve ona bağlı seyyar istasyon personelleri dönüşümlü olarak çalıştırılabilir.

(3) Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılan personelin;

a) En az mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının motor teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik teknolojisi, elektronik teknolojisi, kimya, kimya teknolojisi, soğutma iklimlendirme, tesisat teknolojisi bölüm ve alanlarından veya ilgili kurumca eşdeğerliği kabul edilen alanlardan mezun olması veya,

b) Yüksekokulların mesleki ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması veya,

c) En az lise mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen motor teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik, elektronik, elektrik teknolojisi, elektronik teknolojisi, kimya, kimya teknolojisi, soğutma iklimlendirme, tesisat teknolojisi bölüm ve alanlarından veya ilgili kurumca eşdeğerliği kabul edilen alanlardan en az ustalık veya dördüncü seviye mesleki yeterlilik belgesi almış olması,

gereklidir.

(4) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen mesleklerde meslek kursu bitirme belgesi almış kişiler, yetkili veya özel servislerde en az 5 yıl çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirmesi halinde egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak görevlendirilebilir.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak görevlendirileceklerin ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda eğitim almaları ve bu eğitimi Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi ile belgelendirmeleri gerekir. Söz konusu eğitimler, Bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ve koordinasyonu içerisinde bu Bakanlıklar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

(6) Egzoz gazı emisyon ölçüm personeli, egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür.

(7) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında görevli istasyon yetkilisi ve ölçüm personeli, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile ilgili olarak kendilerine verilen şifre, kullanıcı kodu ve benzeri bilgileri başkalarına kullandıramaz. Bu bilgilerin kötüye kullanımından kaynaklı sonuçlardan idari ve cezai olarak doğrudan sorumludurlar.

(8) Bu maddede tanımlanan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde, Egzoz Gazı Emisyon Takip Sistemi üzerinde bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez.

2017 trafikte alkollü araç kullanmanın para cezası ve  ehliyet ceza puanı

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırımlar

Taşıtların denetimi

MADDE 13 – (1) 2872 sayılı Kanun uyarınca, motorlu taşıt sahibi, taşıtının egzoz gazı emisyonlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının denetimi Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden sorgulanarak veya egzoz gazı emisyon ölçüm raporunun ibrazı ile gerçekleştirilir. Denetimler;

a) İl ve ilçe merkezlerinde trafik zabıtasının denetim noktalarında trafik zabıtası ve il müdürlüğü personeli ile müşterek yapılır.

b) İl ve ilçe merkezleri dışında jandarma sorumluluk bölgelerinde jandarmanın trafik denetimi ile görevli personeli tarafından yapılır.

(3) Denetimlerde;

a) Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırılmadığının tespiti halinde EK-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir, taşıt sahibine 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır.

b) Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırılmadığı tespit edilen taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarının TS 13231 Standardında yer alan sınır değerlere aykırı olduğunun da tespiti halinde, EK-2’de yer alan Egzoz Gazı Emisyon Denetim Tutanağı düzenlenir, taşıt sahibine 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir ve idari yaptırım kararı il müdürlüğünce uygulanır.

c) Bu Yönetmelik gereğince, 2872 sayılı Kanuna göre uygulanacak idari para cezalarına ilişkin olarak 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan taşıtların ölçümün yapıldığına dair ölçüm raporunun taşıtta bulundurulması esastır.

Tüvtürk Araç Fenni Muayene Gecikme Cezası 2017

Yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarının denetimi

MADDE 14 – (1) Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarının TS 13231 Standardına uygunluğu Türk Standardları Enstitüsü yetkililerince denetlenir. Yapılacak denetimlerde Standartta belirlenen kurallara uygun olmayan ve/veya belgesi iptal edilen istasyonların bilgileri resmi yazı ile denetimi gerçekleştiren kurum tarafından aynı gün içerisinde il müdürlüğüne bildirilir. Tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar il müdürlüğünce Egzoz Gazı Emisyon Takip Sistemi üzerinden bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez.

(2) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarının denetimleri, ilgili mevzuat kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerince yerine getirilir. Yapılacak denetimlerde uygun olmadığı tespit edilerek kullanımdan men edilen cihazların; imalatçısı, markası, modeli, tipi, seri numarası ile birlikte cihazın kullanıldığı istasyon ve adres bilgisi resmi yazı ile denetimi gerçekleştiren kurum tarafından aynı gün içerisinde il müdürlüğüne bildirilir. Tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar il müdürlüğünce Egzoz Gazı Emisyon Takip Sistemi üzerinden bu istasyonların ölçüm yapmalarına izin verilmez.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen uygunsuzlukların giderildiğine ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş belgelerin il müdürlüğüne ibrazı halinde Egzoz Gazı Emisyon Takip Sistemi üzerinde bu istasyonların ölçüm yapmalarına yeniden izin verilir.

(4) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilen istasyonlar bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Bakanlıkça/İl Müdürlüğünce denetlenir.

(5) Yapılan denetimlerde;

a) TS 13231 Standardında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmadığı halde Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinde taşıtın ölçümünün yapılmış gibi gösterilmesi,

b) Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile ilgili olarak istasyon yetkilisinin veya egzoz gazı emisyon ölçümünde görevlendirilen personelin sistem üzerindeki yetkilerinin başkalarına kullandırılması, ölçüm yapılan taşıtlara ve sahiplerine ilişkin kişisel bilgilerin başka amaçla kullanılması, ölçüm yapılan taşıtlar dışındaki taşıt ve kişisel bilgilerin sorgulanması, bilgilerin değiştirilmesi, gerçekçi olmayan bilgilerin kayıt edilmesi, bilgilerin silinmesi,

durumlarından herhangi birinin tespiti halinde il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ölçüm yetkisi sona erdirilen istasyonda görevli personel hiçbir şekilde başka bir istasyonda görevlendirilemez.

(6) Yapılan denetimlerde;

a) Ölçüm cihazlarına egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarını etkileyecek şekilde müdahalede bulunulması,

b) Bakanlıkça belirlenen egzoz gazı emisyon ölçüm ücretinden farklı ücret alınması,

c) Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucunun olumsuz çıkması durumunda aynı istasyonda ilk ölçümden sonra verilen ücretsiz 2 ölçüm hakkının kullandırılmaması ve ücret alınması,

ç) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi bulunan sabit istasyon tarafından seyyar araçla ölçüm yapıldığı/yaptırıldığı ve/veya egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinde belirtilen adresten farklı bir adreste ölçüm yapılması,

durumlarından herhangi birinin tespiti halinde il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir.

Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 2017 yılı

(7) Yapılan denetimlerde;

a) Egzoz gazı emisyon ölçüm raporunun taşıt sahibine verilmemesi,

b) Çift yakıt kullanan motorlu taşıtlarda her iki yakıta göre de egzoz gazı emisyon ölçümünün yapılmaması,

c) İstasyona yetki verilmesine esas olan bilgi ve belgelerden herhangi birinin iptal edilmesi ve durumun il müdürlüğüne bildirilmemesi,

durumlarından herhangi birinin tespiti halinde il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi iptal edilir. Bu kapsamda, yetki belgesi iptal edilen ölçüm istasyonlarına, yetki belgesinin iptal edildiği tarihten itibaren otuz gün boyunca yeniden egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi düzenlenmez.

(8) Yapılan denetimlerde;

a) Yetkili ölçüm istasyonunun isim, el değiştirme ve benzeri bilgilerinde olan değişikliklerin il müdürlüğüne bildirilmemesi,

b) İstasyona yetki verilmesine esas olan bilgi ve belgelerden herhangi birinin değişmesi ve durumun il müdürlüğüne bildirilmemesi,

2017 yılı Trafik İdari Para Cezaları Rehberi

c) EK-1’de şablonu yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yetkili Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu” ibaresinin yer aldığı tabelanın asılmaması, bu tabela dışında ifadeler asılması,

ç) Egzoz gazı emisyon ölçümü yapan personelin sayı veya niteliklerinde Bakanlıkça belirlenen şartlara uyulmaması,

d) Ölçüm bedelinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmaması,

e) TS 13231 Standardı EK-A’nın uygun bir yere asılmaması,

f) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmaması,

g) “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Kameralı Sistemle Kayıt Altına Alınmaktadır” ibaresinin istasyon içerisinde görülebilecek ve okunabilecek bir şekilde asılmaması,

ğ) Bu maddede tanımlanmayan ancak bu Yönetmelikte yer alan diğer yükümlülüklere uyulmaması,

durumlarından herhangi birinin tespiti halinde yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunun faaliyeti il müdürlüğünce geçici olarak durdurulur. Kusurun düzeltildiğinin belgelenmesi halinde bu istasyonların ölçüm yapmalarına yeniden izin verilir.

2017 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 2009/40/EC sayılı Motorlu Taşıtlar ve Römorklarının Yola Elverişlilik Muayenesine İlişkin Direktifin EK-2’si dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bilgilendirme, bilgi paylaşımı ve kurumlar arası işbirliği

MADDE 16 – (1) Trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak maksadıyla emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri Bakanlık tarafından tespit edilerek, kirliliğin zararları, ölçüm yapılmasının önemi ve ölçüm yaptırılmaması halinde uygulanacak müeyyideler konusunda mektup, radyo ve televizyon yayınları yolu ile uyarılabilirler.

(2) Araç muayenelerinin zamanında yapılması, taşıt sahiplerinin istenilen süre ve zamanda ölçüm yaptırmalarını temin etmek üzere Bakanlık birimleri ve diğer Bakanlıklar ve ilgili kurum kuruluşlar ile sistemin sağlıklı ve aksaksız yürütülmesi için gerekli işbirliğini yapmak ve gerekli tedbirleri almak ve talep edilen bilgi ve belgeleri istenilen süre ve niteliklerde ilgili görevlilere vermek zorundadırlar.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 30/11/2013 tarihli ve 28837 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliğinin;

a) 12 nci maddesi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2018 tarihinde,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut belgelerin geçerlilik süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce verilmiş olan egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgeleri, 1/9/2017 tarihine kadar TS 13231 Standardı kapsamında belge alınması halinde, yetki belgesinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş olan egzoz gazı emisyon ölçüm pulları ruhsat üzerinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

Yeni belge başvuruları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapılan yetki belgesi başvurularında Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen hususlara ek olarak ayrıca TS 13231 Standardı kapsamında belge alma şartı aranır.

Kayıp Plaka çıkarma / yenileme ücreti 2017

İşlem görmemiş pul ve ruhsatlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/1/2018 tarihi itibariyle işlem görmemiş ölçüm pulu ve ruhsatları, istasyonun bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne iade edilir ve iade edilen pul ve ruhsat bedeli karşılığında ölçüm kotası verilir. Teslim edilen ve kullanılmamış olan pul ve ruhsatlar il müdürlüğü tarafından en az biri şube müdürü olmak üzere toplam 3 kişiden oluşturulan komisyon tarafından tutanakla imha edilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası, 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise 1/1/2018 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Etiketler: , , , , , , ,

2017 Yılı Araç Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti (50 TL)

2017 Egzoz Gazı Muayene Emisyon Ölçüm Ücreti,2017 ikinci el ticari araç otomobil araba egzoz emisyon ölçüm ücreti,2017 egsos muayene ücreti , 2.el oto egsoz gaz muayene ölçüm fiyatı,2017 egzos gaz muayenesi ölçüm ücreti 2elaraba,ticari araç eksoz gazı emisyon ölçüm ücreti,motorbisiklet eksos gazı emisyon ölçüm ücreti,ikinci el otomobil ekzos gazı ölçüm ücreti 2017

İllere Göre Zorunlu Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi 2017 Yılı

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti  2017 Yılı  (50 TL)

Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Cezası 2017 yılı

Egzoz Gazı Emisyon ölçümü 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla KDV dahil 50 TL’dir.

İlk defa “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü” yapılacak araçların sahipleri “Motorlu Araç Egzoz Gazı Emisyon Ruhsat”ı almalıdırlar. “Motorlu Araç Egzoz Gazı Emisyon Ruhsat”ı belgesinin 1 Ocak 2017 itibarıyla fiyatı: 8,50 TL’dir.

2017 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ   1.ve 2.TAKSİT HESAPLAMASI

Egzoz gazı emisyon ölçüm muayenesine giren arac, yapılan ölçümler neticesinde Egzoz Muayene, Egzoz Emisyon ölçümü standartlarına uygun değilse,  bir ay içinde, aracın egzoz emisyon ayarları yaptırılarak  yeniden kontrol olması için, Tuvturk Muayene İsyasyonlarında Egzoz Muayene,Egzoz Gaz Muayenesi Emisyon Ölçümünün yaptırılması gerekir.    

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2016 Yılı Araç Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti (44 TL)

2016 Egzoz Gazı Muayene Emisyon Ölçüm Ücreti,2016 ikinci el ticari araç otomobil araba egzoz emisyon ölçüm ücreti,2016 egsos muayene ücreti , 2.el oto egsoz gaz muayene ölçüm fiyatı,2016 egzos gaz muayenesi ölçüm ücreti 2elaraba,ticari araç eksoz gazı emisyon ölçüm ücreti,motorbisiklet eksos gazı emisyon ölçüm ücreti,ikinci el otomobil ekzos gazı ölçüm ücreti 2016

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti  2016 Yılı  (44 TL)

2016 yılı Araç Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 

2016 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

İlk defa “Ekzoz Gazı Emisyon Ölçümü” yapılacak araçların sahipleri “Motorlu Araç Ekzos Gazı Emisyon Ruhsat”ı almalıdırlar. Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ruhsatı Geliri : 7,70 TL’dir

2016 Yılı Silah bulundurma ve taşıma Ruhsat Harçları Bedelleri ücreti

Egzoz gazı emisyon ölçüm muayenesine giren arac, yapılan ölçümler neticesinde Egzoz Muayene, Egzoz Emisyon ölçümü standartlarına uygun değilse,  bir ay içinde, aracın egzoz emisyon ayarları yaptırılarak  yeniden kontrol olması için, Tuvturk Muayene İsyasyonlarında Egzoz Muayene,Egzoz Gaz Muayenesi Emisyon Ölçümünün yaptırılması gerekir.    

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2015 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti (40 TL)

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti 2015

2015 yılı Araç Egzoz Gazı Emisyon Muayene Ölçüm Ücreti

2015 Egzoz Gazı Muayene Emisyon Ölçüm Ücreti,2015 ikinci el ticari araç otomobil araba egzoz emisyon ölçüm ücreti,2015 egsos muayene ücreti , 2.el oto egsoz gaz muayene ölçüm fiyatı,2015 egzos gaz muayenesi ölçüm ücreti 2elaraba

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti  2015 Yılı  (40 TL)

2015 mtv motorlu taşıtlar vergisi listesi

İlk defa “Ekzoz Gazı Emisyon Ölçümü” yapılacak araçların sahipleri “Motorlu Araç Ekzos Gazı Emisyon Ruhsat”ı almalıdırlar. “Motorlu Araç Eksoz Gazı Emisyon Ruhsat”ı belge fiyatı: 7  TL’dir

2015 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası 

 trafik cezasından dolayı ehliyete el konulması,  

Egzoz gazı emisyon ölçüm muayenesine giren arac, yapılan ölçümler neticesindee Egzoz Muayene, Egzoz Emisyon ölçümü standartlarına uygun değilse,  bir ay içinde, aracın egzoz emisyon ayarları yaptırılarak  yeniden kontrol olması için, Tuvturk Muayene İsyasyonlarında Egzoz Muayene,Egzoz Gaz Muayenesi Emisyon Ölçümünün yaptırılması gerekir.    

2015 yılı tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası,

2015 yılı ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası ,

2015 tüvtürk araç fenni muayene ücretleri,                       İnternetten kredi kartı ile trafik para cezası ödeme plakadan

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2015 yılı İdari Para Cezaları Miktarları

trafikte Alkollü araba-otomobil-taksi-araç-motor-iş makinesi-arazi taşıtı  kullanmanın cezası2015,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2014 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti (35 TL)

2014 Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti,2014 ticari araç otomobil araba egzoz emisyon ölçüm ücreti,2014 egsos muayene ücreti , 2.el oto egsoz gaz muayene ölçüm fiyatı,2014 egzos gaz muayenesi ölçüm ücreti

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Ücreti  2014 Yılı  (35 TL)

2014 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası  , 2014 Araç Muayenesi Ücreti

2014 otomobillerde kar-kış  lastiği takmamanın cezası,

2014 emniyet kemeri takmamanın para cezası     ,  2014 ticari araçlarda kar-kış lastiği takmama para cezası

2014 yılında Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmanın para cezası,

 trafik cezasından dolayı ehliyete el konulması,        Motorlu taşit vergılerı taksit hesaplaması2014 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

30 Kasım 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28837

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE

MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ‘in devamını görmek için tıklayınız.

Etiketler: , , , , , ,

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

19 Temmuz 2013 CUMA  Resmî Gazete  Sayı : 28712  YÖNETMELİKBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; egzoz gazı analiz cihazları ve egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından, nerelerde ve nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; egzoz gazı analiz cihazları ve egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazlarının tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nci maddesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askıya alma: Bakanlıkça verilen belgenin geçerliliğinin belirli bir süre için hükümsüz kılınmasını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Cihaz: Egzoz gazı analiz cihazını ve/veya egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazını,

ç) Damga: Servisler tarafından kullanılacak damgayı; muayene sonucu uygun olduğu anlaşılan cihazların dışardan istenmeyen müdahalelere açık yerlerinin kapatılması ve emniyet altına alınması için de kullanılan, üzerinde bu Yönetmelikte belirtilen bilgilerin yer aldığı; yakma, asitle aşındırma, yapıştırma, basma, vurma veya tele takılan kurşunun sıkılması suretiyle yapılan veya kendinden yapışma özelliğine sahip, çıkartıldığında tahrip olan özel olarak hazırlanmış hologramlı etiketi/sitikırı veya elektronik olarak emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan sistemi,

d) Doğruluk muayenesi: Cihazın maksimum izin verilebilir hata payları içerisinde çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla yapılan muayeneyi,

e) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

f) İl müdürlüğü: Bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüklerini,

g) Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

ğ) Kullanıcı: Egzoz gazı analiz cihazı ve/veya egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

h) MİH: Maksimum izin verilebilir hata paylarını,

ı) Muayene kartı: Cihazın piyasaya arzından sonraki muayenelerinin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığını gösteren belgeyi,

i) Optik filtre: Işığı dalga boylarına göre tutan veya geçiren, optik yolda kullanılan kaplamalı düzlem cam veya plastik parçaları,

j) Piyasaya arz: Cihazın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

k) Referans gaz: TS EN ISO 6142 Gaz Analizi-Kalibrasyon Gaz Karışımlarının Hazırlanması-Gravimetrik Metot standardındaki gaz karışımını,

l) Servis: Cihazların tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemlerin yapıldığı ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere ait iş yerini,

m) Servis hizmetleri yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen servislere Bakanlık tarafından verilen Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Servis Hizmetleri Yetki Belgesini,

n) Servis yetkilisi: Servisin, bu Yönetmelik kapsamındaki tüm faaliyetlerinden sorumlu imza yetkisine sahip kişiyi,

o) Sitikır: Muayenesi yapılan ve uygun bulunan cihazlara yapıştırılan, çıkartıldığında tahrip olan, özel olarak hazırlanmış kendinden yapışkanlı etiketi,

ö) Teknik personel: Cihazların tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemleri yapan ve serviste çalışan yetki belgesine sahip kişiyi,

p) Tip onay belgesi: Cihazın, piyasaya arzına ilişkin olarak ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunu gösteren AT tip inceleme belgesini, AT tasarım inceleme belgesini veya ulusal tip onay belgesini,

r) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun görülen serviste çalışacak teknik personele il müdürlüğü tarafından verilen Ölçü ve Ölçü Aletleri Tamir ve Ayar Yetki Belgesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muayene ve Damgalama İşlemleri

Muayene

MADDE 5 – (1) Cihazlar, Kanunda belirtilen aşağıdaki muayenelere tabi tutulur:

a) İlk muayene,

b) Periyodik muayene,

c) Ani muayene,

ç) Şikâyet muayenesi,

d) Stok muayenesi.

Muayene için temel gerekler ve sorumluluklar

MADDE 6 – (1) Cihazların; ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı alınmış, muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış kuruluş veya muayene kuruluşu ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmesi gerekir.

(2) Piyasaya arz edilecek cihazların, yazılım da dâhil olmak üzere ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek tüm bölümlerinin mekanik ve/veya elektronik olarak güvenlik altına alınmış olması gerekir.

(3) Cihazların, piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinden kullanıcı sorumludur.

(4) Yapılan muayene sonucu uygun bulunan cihazlar bu Yönetmelik hükümlerine göre damgalanır.

(5) Servis tarafından muayenesi yapılarak damgalanan her bir cihaz için muayene kartı düzenlenir ve görünecek şekilde cihaza iliştirilir.

(6) Cihazların tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemleri yapan servisler ile bu servislerde çalışan teknik personelin Bakanlıkça belgelendirilmiş olması gerekir. Bu işlemlerin yetki belgesine sahip olmayan servislerce ve kişilerce yapılması yasaktır.

(7) Cihazların muayenesi ve damgalanması işlemlerinde bu Yönetmelik gereklerinin ihlal edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptırım uygulanır.

(8) Cihazların muayene işlemlerine başlamadan önce yapılan duyusal incelemelerde damganın olmadığı veya damgaya müdahale edildiği veya damgası uygun olduğu halde cihaza müdahale edildiği tespit edilen veya bu kanaate varılan durumlarda cihazın muayenesi yapılmaz. Durum, üç nüsha tutanakla kayıt altına alınır. Servis, bir yazı ekinde bu tutanağın bir nüshasını ilgili il müdürlüğüne, bir nüshasını posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak kullanıcıya, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderir veya elden verir ve bir nüshasını da serviste muhafaza eder.

(9) İl müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlemler yapılır. Cihazın kullanımı mevzuata uygunsa gerekli muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılmasını müteakiben kullanımına izin verilir.

(10) Cihazların muayene işlemleri bulunduğu yerlerde veya servislerde yapılır.

(11) Cihazların, yerinde yapılacak muayenelerinde muayene giderleri muayene talebinde bulunanlara aittir.

(12) Cihazların muayenesi ve damgalanması işlemlerinde, Genel Müdürlük ve il müdürlüğünce gerekli görülmesi halinde üretici, ithalatçı, servisler ile diğer kuruluşların laboratuvarlarından yararlanılabilir.

İlk muayene

MADDE 7 – (1) İlk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle meydana getirilen cihazların satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal edilen cihazların yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikayet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan cihazların tamir ve ayarlanmalarından sonra yapılan muayenedir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların piyasaya arzından önceki ilk muayenesi;

a) Onaylanmış kuruluştan AT tip inceleme belgesi veya AT tasarım inceleme belgesi alınan cihazlar için onaylanmış kuruluş veya onaylanmış kuruluştan yetki alan üreticisi tarafından,

b) Bakanlıktan ulusal tip onay belgesi alınan cihazlar için, Bakanlık tarafından veya Bakanlıkça yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından,

yapılır.

(3) Kullanımda olan cihazlardan muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit edilerek tamiri yapılan ve tip onay değişikliği gerektirenlerin ilk muayenesi bu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılır.

(4) Kullanımda olan cihazlardan muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit edilerek tamiri yapılan ve tip onay değişikliği gerektirmeyen cihazlar, servisler tarafından bu Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine göre doğruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanır. Uygun bulunmayanlar tekrar tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılarak bu fıkrada belirtilen işlemler tekrarlanır.

Periyodik muayene

MADDE 8 – (1) Periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere cihazlar için yapılan genel muayenedir. Cihazların periyodik muayene süresi bir yıldır. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenir.

(2) Cihazların periyodik muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemler servisler tarafından yapılır.

(3) Cihazların periyodik muayenesinin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur. Söz konusu cihazların periyodik muayenesi için, her yıl ocak ayının başından şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilerek muayene gününü belirten bir belge alınır. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılır. Müracaatı uygun bulunanlara servis tarafından; cihazların markası, seri numarası, üretim yılı, kullanıldığı yerin adresi, müracaat tarihi ve muayene yapılacağı tarihi belirten bir belge verilir. Bu belge, cihazın muayenesi tamamlanıncaya kadar istenildiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere saklanır. Servisler, periyodik muayene müracaat süresinin bitimini takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar tüm müracaatları elektronik ortamda ilgili il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca bu müracaatlar yazılı olarak da o yılın en geç 15 mart tarihine kadar ilgili il müdürlüğüne iletilir.

(4) Periyodik muayenesi yapılacak cihazın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için cihazın;

a) Tip onayının bulunup bulunmadığı,

b) Etiket bilgilerinin ve işaretlemelerinin uygun olup olmadığı,

c) Damgasının uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya kendisine müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir. Ayrıca bu kontrollere ilave olarak ilgili mevzuatında bahsedilen ve gerekli görülen diğer kontroller de yapılır/yaptırılır.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanıyorsa servisler tarafından bu Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine göre cihaz doğruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanır. Uygun bulunmayanlar tekrar tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

(6) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmıyorsa cihazların periyodik muayenesi yapılmaz. Durum, üç nüsha tutanakla kayıt altına alınır. Servis, bir yazı ekinde bu tutanağın bir nüshasını ilgili il müdürlüğüne, bir nüshasını posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak kullanıcıya, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderir veya elden verir ve bir nüshasını da serviste muhafaza eder. İl müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlemler yapılır. Cihazın kullanımı mevzuata uygunsa gerekli muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılmasını müteakiben kullanımına izin verilir.

(7) Cihazların damga süresinin geçmiş olduğu tespit edilmesi durumunda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai işlem yapılmak üzere üç nüsha tutanak düzenlenir. Servis, bir yazı ekinde bu tutanağın bir nüshasını ilgili il müdürlüğüne, bir nüshasını posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak kullanıcıya, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderir veya elden verir ve bir nüshasını da serviste muhafaza eder. Cihaz, servis tarafından bu Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine göre doğruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanır. Uygun bulunmayanlar tekrar tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

(8) Periyodik muayene sonucunda doğru çalışmadığı tespit edilen cihazlara herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

(9) Periyodik muayene ile ilgili giderler kullanıcıya aittir.

Ani muayene

MADDE 9 – (1) Ani muayene, Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün görecekleri lüzum veya ihbar üzerine, piyasaya arz edilmiş olan cihazların bulundukları yerlerde habersizce yapılan muayenedir.

(2) Ani muayeneye tabi tutulacak cihazın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için cihazın;

a) Tip onayının bulunup bulunmadığı,

b) Etiket bilgilerinin ve işaretlemelerinin uygun olup olmadığı,

c) Damgasının uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya kendisine müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir. Ayrıca bu kontrollere ilave olarak ilgili mevzuatında bahsedilen ve gerekli görülen diğer kontroller de yapılır/yaptırılır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar sağlanıyorsa Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafından bu Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine göre cihaz doğruluk muayenesine tabi tutulur. Ölçüm sonuçları MİH içinde ise cihazın doğru çalıştığı kabul edilir. Ölçüm sonuçları MİH içinde değilse cihazın kullanımı engellenecek şekilde bağlanarak mühürlenir ve gerekli kanuni işlemler yapılır. Kullanıcısı tarafından cihazın tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri yapılmak üzere servise müracaat edilir. Servis, bahse konu cihaz ile ilgili yaptığı işlemler hakkında ilgili il müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmıyorsa cihazlar, kullanılmaları engellenecek şekilde bağlanarak mühürlenir ve gerekli kanuni işlemler yapılır.

(5) Ani muayene ile ilgili muayene giderleri Bakanlık tarafından karşılanır.

Şikâyet muayenesi

MADDE 10 – (1) Şikâyet muayenesi, bir cihazın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, cihazın kullanıcısı veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.

(2) Muayeneyi yapacak kişi veya kuruluş tarafından, muayene giderlerinin miktarı ve kimler tarafından karşılanacağı konusunda müracaat sahibine bilgi verilir, kabul edilirse muayene gerçekleştirilir.

(3) Şikâyet muayenesine tabi tutulacak cihazın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için cihazın;

a) Tip onayının bulunup bulunmadığı,

b) Etiket bilgilerinin ve işaretlemelerinin uygun olup olmadığı,

c) Damgasının uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya kendisine müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir. Ayrıca bu kontrollere ilave olarak ilgili mevzuatında bahsedilen ve gerekli görülen diğer kontroller de yapılır/yaptırılır.

(4) Cihazın kullanıcısı tarafından yapılacak müracaatlar yazılı olarak servislere yapılır ve aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanıyorsa cihaz, servis tarafından ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine göre doğruluk muayenesine tabi tutulur. Ölçüm sonuçları MİH içinde ise cihazın doğru çalıştığı kabul edilir. Ölçüm sonuçları MİH içinde değilse cihaza herhangi bir kanuni işlem yapılmaz; tekrar tamir, bakım ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

b) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmıyorsa durum, üç nüsha tutanakla kayıt altına alınır. Servis, bir yazı ekinde bu tutanağın bir nüshasını ilgili il müdürlüğüne, bir nüshasını posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak kullanıcıya, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderir veya elden verir ve bir nüshasını da serviste muhafaza eder. İl müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlemler yapılır. Cihazın kullanımı mevzuata uygunsa gerekli muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılmasını müteakiben kullanımına izin verilir.

c) Muayene sonucunda genel olarak; cihazın türünü/sınıfını, markasını, tipini, seri numarasını, üretim yılını, kullanıldığı yerin adresini ve telefon numarasını içeren ve cihazın muayene sonucunu gösterecek şekilde düzenlenen üç nüsha rapor, muayeneyi yapan teknik personel ve/veya servis yetkilisi tarafından imzalanır. Raporun bir nüshası kullanıcıya, bir nüshası il müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da serviste muhafaza edilir.

ç) Yapılan muayene sonucunun olumlu veya olumsuz olmasına bakılmaksızın tüm giderler kullanıcıya aittir.

(5) Cihazın kullanıcısı dışında diğer kişilerce yapılacak müracaatlar; müracaatı yapanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve varsa araç plakası ile birlikte şikâyete konu cihazın kullanıldığı yerin adres bilgilerini içeren bir dilekçe ile il müdürlüğüne yapılır:

a) İl müdürlüğünce; müracaat değerlendirilir, varsa eksik olan bilgiler tamamlattırılır ve ilgili servis ile temasa geçilerek bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kontroller yapılır.

b) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanıyorsa cihaz, il müdürlüğü tarafından bu Yönetmelikte yer alan ek-1’in 13 üncü maddesi veya ek-2’nin 8 inci maddesi hükümlerine göre doğruluk muayenesine tabi tutulur. Ölçüm sonuçları MİH içinde ise cihazın doğru çalıştığı kabul edilir. Ölçüm sonuçları MİH içinde değilse kullanılmaları engellenecek şekilde bağlanarak mühürlenir ve gerekli kanuni işlemler yapılır. Kullanıcı tarafından cihazın tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemi yapılmak üzere servise müracaat edilir. Servis, bahse konu cihaz ile ilgili yaptığı işlemler hakkında ilgili il müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirir.

c) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmıyorsa il müdürlüğünce gerekli kanuni işlemler yapılır.

ç) Muayene sonucunda genel olarak; cihazın türünü/sınıfını, markasını, tipini, seri numarasını, üretim yılını, kullanıldığı yerin adresini ve telefon numarasını içerecek şekilde düzenlenen iki nüsha rapor, muayeneyi yapan il müdürlüğü elemanı/elemanları tarafından imzalanır. Raporun bir nüshası müracaat sahibine verilir ve bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir.

d) Muayene sonucunun olumlu olması durumunda muayene ile ilgili giderler müracaat sahibi tarafından; olumsuz olması durumunda ise kullanıcı tarafından karşılanır.

Stok muayenesi

MADDE 11 – (1) Stok muayenesi, ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan cihazların periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene şeklidir.

(2) Cihazın stok muayenesi, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yapılır.

(3) Stok muayenesinin yaptırılmasından cihazı bulunduran sorumludur.

Servisler tarafından kullanılan damgalar

MADDE 12 – (1) Servislerce yapılacak muayenelerde kullanılacak tüm damgalar güvenilir ve izlenebilir olmalıdır. Sitikır veya hologram etiket olarak kullanılacak damgalar, kendiliğinden yapışma özelliğine sahip ve tahrip edilmeden kaldırılamayacak nitelikte olmalıdır. Kurşun damgalar, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane Matbaası Genel Müdürlüğünde yaptırılır. Kullanılacak damgaların yaptırılması, güvenliği ve izlenebilirliğinden servisler sorumludur. Damgalar yaptırılmadan önce Bakanlığa müracaat edilerek izin alınması ve kaydettirilmesi gerekir.

(2) Servisler tarafından kullanılacak damgada; servis tarafından belirlenen servisi tanıtıcı işaret/logo, servisin kodu, damganın yapıldığı yılın son iki rakamı ve muayeneyi yapan personele ait kodlamaların bulunması gerekir.

Muayene ve damgalama ücreti

MADDE 13 – (1) Cihazların muayene ve damgalama işlemlerinden alınacak ücretler, 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği ile Bakanlıkça her yıl yeniden belirlenir.

Mücbir sebepler

MADDE 14 – (1) Cihazın periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek yangın, deprem, sel gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan onayı ile ertelenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Servis Kriterleri, Müracaat ile ilgili İşlemler, Sorumluluklar ve Denetim
Servis kriterleri

MADDE 15 – (1) Servisler aşağıdaki kriterleri sağlarlar.

a) Servis, en az 20 m2 kapalı alana, tabii veya mekanik havalandırma sistemine sahip olmalıdır ve yeterince aydınlatılır.

b) İş yeri zemini, kolay temizlenebilen ve yanmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılır ve statik elektriklenmeye karşı önlem alınır.

c) Serviste en az bir adet 6 kg’lık standardına uygun yangın söndürücü ve bir adet ecza dolabı bulunur.

ç) Serviste yetki belgesi almış en az bir elemanın çalışması zorunludur. Servis yetkilisi ve yetki belgeli kişi aynı kişi olabilir.

d) Serviste hangi cihazların muayenesi yapılacaksa ona uygun izlenebilirliği sağlanmış yeterli etalon ve ekipman bulundurulur.

e) Servisin yeterlilik incelemesi ve periyodik denetimlerinin yapılabilmesi için; söz konusu servislerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre akredite edilmiş olması veya aynı standardın 4.1 Kuruluş, 4.13 Kayıtların kontrolü, 5.2 Personel, 5.3 Yerleşim ve çevre şartları, 5.4 Deney ve kalibrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması, 5.5 Cihazlar ve 5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği maddelerine uygunluğunun Türk Standardları Enstitüsü tarafından raporlandırılmış olması gerekir. Söz konusu rapor, cihazların muayenelerinin bulundukları yerlerde yapılması durumlarını da kapsar. Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan bu incelemelere ilişkin giderler müracaatçılar tarafından karşılanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki şartları sağlayan servislerin yeterlilik incelemesi ve periyodik denetimleri bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Müracaat

MADDE 16 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesi için aşağıda belirtilen belge ve bilgileri içeren dosya bir dilekçeye eklenerek Genel Müdürlüğe müracaat edilir.

a) Servis müracaat formu,

b) Servis sahibinin veya sahiplerinin noterden alınmış imza sirkülerinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi,

c) Servisin güncel adresini gösteren Esnaf Sicil Gazetesi veya Ticaret Sicil Gazetesi sureti,

ç) Servisin açık adresi ve iletişim bilgileri,

d) Servise ilişkin kullanım alanlarının ölçülendirilmiş detaylı yerleşim planı,

e) Servis yetkilisinin ve teknik personelin belirtildiği liste,

f) Servis hizmeti verilecek cihazların testlerinde kullanılacak olan referans gaz ve optik filtrenin izlenebilirliğini gösteren belge,

g) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen servis tarafından kullanılacak damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim ve kodlamalar,

ğ) Servisin, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğini gösteren belge veya Türk Standardları Enstitüsü’nden alınmış Standarda Uygunluk Raporu,

h) Serviste, Bakanlıktan alınmış tamir ve ayar yetki belgesine sahip en az bir kişinin çalıştırılacağına dair beyan.

Müracaatın değerlendirilmesi, onay ve belgelendirme

MADDE 17 – (1) Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde istenilen bilgi ve belgelerin tamam olması halinde, yerinde yapılacak incelemeyle değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde müracaatın bu Yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde, iki adet servis hizmetleri yetki belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgelerden bir adedi ilgiliye verilir, diğeri de Genel Müdürlükte açılan dosyasında muhafaza edilir. Bu belgelerde en az aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Belgenin adı,

b) Belgenin veriliş/vize tarihi ve numarası,

c) Servisin ismi, unvanı ve adresi, telefon ve/veya faks numarası,

ç) Servisin hizmet vereceği cihazın cinsi/türü.

(2) Müracaat, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmazsa eksiklikler müracaat sahibine yazılı olarak bildirir. Bu eksikliklerin üç ay içerisinde tamamlanması halinde bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır. Eksikliklerin bu süre içerisinde tamamlanmaması halinde müracaat iptal edilerek dosya sahibine iade edilir.

Servislerin sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Servisler, muayene ettikleri cihazlarla ilgili bilgilerin kaydedileceği, iş yerine ait olan ve Genel Müdürlükçe tasdik edilen bir defter tutmak ve bunları denetimlerde ibraz etmek zorundadır. Bu deftere cihaz sahibinin adı, adresi, cihazın seri numarası, türü/sınıfı, markası, tipi, üretim yılı ile muayene ve/veya tamirin yapıldığı tarih ve yapan kişinin adı kaydedilir. Bu bilgiler istenildiği takdirde elektronik ortamda da kayıt altına alınabilir. Bakanlık tarafından kurulacak olan elektronik kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip defter tutma zorunluluğu ortadan kalkar.

(2) Servisler, muayene ettikleri cihazlara ilişkin bu maddenin birinci fıkrasındaki bilgileri her yılın aralık ayında il müdürlüğüne elektronik ortamda göndermek zorundadır.

(3) Bakanlıkça verilen servis hizmetleri yetki belgesinin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgenin üç yıllık sürelerle vize ettirilmesi gerekir. Vize işlemlerinde belge veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Vize işlemleri, belgelerin ilk verilişindeki şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek yapılır. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.

(4) Servis hizmetleri yetki belgesi ile ilgili bilgi ve belgelerde değişiklik olması veya iş yerinin kapanması veya yetki belgeli kişinin çalıştığı servisten ayrılması halinde durum, en geç bir ay içerisinde ilgili servis tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu değişiklikler yeniden belge düzenlenmesini gerektiriyorsa bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden belge düzenlenir.

(5) Serviste, Bakanlıkça belirlenen muayene ve damgalama ücret tarifesi ile servis hizmetleri yetki belgesi ve tamir ve ayar yetki belgesi, müşterinin görebileceği bir yerde asılı bulundurulur.

(6) Servisler, Genel Müdürlüğe gerekli bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermekle, incelemelere yardımcı olmakla ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür. Servisin doğru beyanda bulunmadığının sonradan ortaya çıkması durumunda verilen belgeler iptal edilir ve servisler hakkında doğru beyanda bulunmadığı için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(7) Servislerin yeterlilik incelemesi ve periyodik denetimlerinde Bakanlık tarafından görevlendirilecek personelin yolluk giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde servis sahipleri tarafından ödenir.

Belgenin iptali

MADDE 19 – (1) Servis hizmetleri yetki belgesinin verilmesine esas teşkil eden şartların ihlal edilmesi veya mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde ilgili yazılı olarak uyarılır. Düzeltilebilecek aykırılıklar için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde servis hizmetleri yetki belgesi askıya alınır.

(2) Servis hizmetleri yetki belgesine sahip kişinin belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma ve kovuşturma süresince belge askıya alınır.

(3) Belgesi askıya alınan kişiye, bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar için eksikliklerini tamamlayana kadar; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar için ise soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar yeni bir servis hizmetleri yetki belgesi verilmez. Bu süre içerisinde belge sahibi tarafından cihazla ilgili hiçbir tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemi yapılamaz.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak Genel Müdürlüğe müracaat etmeyenlerin veya aynı aykırılığı iki kez tekrarlayanların servis hizmetleri yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz.

(5) Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesinleşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge talebinde bulunamaz. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde, kararın Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

Denetim

MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla; yılda en az bir kez cihazları, servisleri ve bunlara ait her türlü işlemleri denetlemekle yükümlüdür.

(2) Servis, denetimde bulunan kişilere uygun çalışma ortamını sağlamak, gerekli bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek, incelemelere yardımcı olmak ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür.

(3) Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine veya ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesiyle İlgili İşlemler
Yetki belgesi alacak kişilerde aranan kriterler

MADDE 21 – (1) Yetki belgesi alacak kişilerin, liselerin teknik eğitim veren bölümlerinden veya yüksekokullar ile üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması gerekir.

(2) Yetki belgesi talebinde bulunan kişilerin; yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren imalatçılarda, konu ile ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşlarında, muayene ve deney laboratuvarlarında veya bu konuda hizmet veren servislerde en az iki ay süre ile eğitim aldıklarına dair eğitim sertifikasına sahip olmaları gerekir.

Müracaat

MADDE 22 – (1) Yetki belgesi talebinde bulunan kişiler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile iş yerinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat eder:

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, belge talebinde bulunanların; liselerin teknik eğitim veren bölümlerinden veya yüksekokullar ile üniversitelerin teknik eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair öğrenim belgesi veya diplomanın il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi,

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş iki adet vesikalık renkli fotoğraf,

ç) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belge almış olanlar hariç, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen teorik ve pratik eğitim aldığını gösterir imzalı ve kaşeli eğitim sertifikası veya sertifikanın il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi,

d) Müracaat sahibinin, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına hüküm giymediğine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, hileli iflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

e) Çalışacağı servise ait servis hizmetleri yetki belgesinin sureti,

f) Tamir ve ayar hizmetlerini yapacağı cihazların muayeneleri için yeterli miktarda etalon ve ekipmanın kendisine veya çalışacağı iş yerine ait olduğunu gösteren belge,

g) İş yeri kendi adına kayıtlı ise servis hizmetleri yetki belgesi; iş yeri kendi adına kayıtlı değilse o iş yerinde çalıştığına ilişkin servis hizmetleri yetki belgesi sahibi ile yapılmış sözleşme.

(2) İstenilen belgelerin yabancı dilde olması durumunda bu belgelerin yeminli tercüme bürolarından yaptırılmış Türkçe tercümeleri ibraz edilir.

(3) Bu maddeyle istenilen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde “ASLI GİBİDİR” kaşesiyle onaylanmak kaydıyla fotokopileri veya suretleri de kabul edilir.

Belgenin düzenlenmesi ve geçerlilik süresi

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin uygun görülmesi halinde iki adet yetki belgesi düzenlenir. Belgelerden biri il müdürlüğünde muhafaza edilir ve diğeri ilgiliye verilir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren üç yıldır. Belgenin üç yıllık sürelerle vize ettirilmesi gerekir. Vize işlemlerinde belge veriliş tarihi/son vize tarihi esas alınır. Vize işlemleri, belgelerin ilk verilişindeki şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek yapılır. Vizesi yaptırılmayan belgeler geçersizdir.

(2) Yetki belgesi ile ilgili bilgi ve belgelerde değişiklik olması veya yetki belgeli kişinin çalıştığı servisten ayrılması halinde durum, en geç bir ay içerisinde ilgili servis tarafından il müdürlüğüne bildirilir. Bu değişiklikler bildirilmediği takdirde servis hizmetleri yetki belgesi geçersiz sayılır. Bu durumda tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Süresi içerisinde bildirimde bulunanlar için, değişiklikler yeniden belge düzenlenmesini gerektiriyorsa bu Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden belge düzenlenir.

Belgenin iptali

MADDE 24 – (1) Yetki belgesinin verilmesine esas teşkil eden şartların ihlal edilmesi veya mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde ilgili yazılı olarak uyarılarak aykırılığın giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Bu süre içerisinde, yetki belgesi askıya alınır.

(2) Yetki belgesine sahip kişinin belge kapsamındaki işlemlerinde suç şüphesi bulunması halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruşturma ve kovuşturma süresince belgesi askıya alınır.

(3) Belgesi askıya alınan kişiye, bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar için eksikliklerini tamamlayana kadar; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar için ise soruşturma ve kovuşturma sonuçlanıncaya kadar yeni bir yetki belgesi verilmez. Bu süre içerisinde belge sahibi tarafından cihazla ilgili hiçbir tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemi yapılamaz.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında tespit edilen durumlar için verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak il müdürlüğüne müracaat etmeyenlerin belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yıl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanların müracaatları ilk müracaat olarak değerlendirilir. Belge iptalinin tekrarı halinde üç yıl süreyle belge talebinde bulunulamaz.

(5) Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararın belge sahibi aleyhine kesinleşmesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler beş yıl süreyle belge talebinde bulunamaz. Kararın belge sahibi lehine sonuçlanması halinde, kararın il müdürlüğüne ulaşmasını müteakip askıya alma işlemi ortadan kaldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce piyasaya arz edilen cihazlara aşağıdaki işlemler uygulanır.

a) 1/1/2009 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş egzoz gazı analiz cihazları için tip onay şartı aranmaz. Ancak söz konusu cihazların 18/11/1997 tarihli TS ISO 3930 Karayolu Taşıtları-Benzin Motorlu-Bakım veya Denetim Sırasında Egzoz Gazındaki Kirleticiler İçin Ölçme Ekipmanları-Teknik Özellikler standardına uygunluğunun belgelendirilmesi gerekir. Söz konusu belgeyle birlikte hazırlanacak damga planları ile Bakanlığa müracaat edilir. Uygun görülenlerin damga planları onaylanır. Bahsedilen işlemlerin, bu Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğe gireceği 1/9/2014 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekir. Damga planları onaylanan cihazlar için, servislere müracaat edilerek muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılması zorunludur. Bu şekilde müracaat etmeyen kullanıcılara, ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai işlem uygulanır ve cihazları kullanımdan men edilir.

b) 1/1/2009 tarihinden sonra piyasaya arz edilmiş egzoz gazı analiz cihazlarının 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliğine (2004/22/AT) uygun olması gerekir.

c) 3/7/2002 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazları için tip onay şartı aranmaz. Ancak söz konusu cihazların TS ISO 3996 Sıkıştırma ile Ateşlemeli İçten Yanmalı Pistonlu Motorlar-Egzoz Gazlarının Opaklıklarını Ölçme ve Işık Absorplama Katsayılarını Tayin Etme Cihazları standardına uygunluğunun belgelendirilmesi gerekir. Söz konusu belgeyle birlikte hazırlanacak damga planları ile Bakanlığa müracaat edilir. Uygun görülenlerin damga planları onaylanır. Bahsedilen işlemlerin, bu Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğe gireceği 1/9/2014 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekir. Damga planları onaylanan cihazlar için, servislere müracaat edilerek muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılması zorunludur. Bu şekilde müracaat etmeyen kullanıcılara, ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai işlem uygulanır ve cihazları kullanımdan men edilir.

ç) 3/7/2002 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar piyasaya arz edilmiş egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazları, 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlarda Kullanılan Dizel Motorlardan Çıkan Kirletici Emisyonlara Karşı Alınan Önlemler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (72/306/AT) tanımlanan özelliklere uygun olmak zorundadır. Bu cihazlar için hazırlanacak damga planları Bakanlığa onaylattırılır. Bahsedilen işlemlerin, bu Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğe gireceği 1/9/2014 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekir. Damga planları onaylanan cihazlar için, servislere müracaat edilerek muayene ve damgalama işlemlerinin yaptırılması zorunludur. Bu şekilde müracaat etmeyen kullanıcılara, ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai işlem uygulanır ve cihazları kullanımdan men edilir.

d) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren piyasaya arz edilecek egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazları için, 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği hükümlerine göre ulusal tip onay belgesi alınması zorunludur.

e) Egzoz gazı analiz cihazı ve egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından oluşan kombine sistemlerde; egzoz gazı analiz cihazları için bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde, egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazları için bu maddenin (c), (ç) ve (d) bentlerinde istenen şartlar aranır. Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren piyasaya arz edilecek olan kombine sistemlerin ise Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilmesi gerekir.

(2) 4/4/2009 tarihli ve 27190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlara göre alınmış eğitim sertifikasına sahip personel, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hariç diğer şartları sağlaması halinde tamir ve ayar yetki belgesi alabilir. Bunun için, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat edilmesi gerekir. Bir yıl içerisinde müracaat etmeyenlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci maddeleri ile geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (e) bentleri 1/9/2014 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Ekleri

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,