2014 Trafik Harçları (ehliyet, sınav,teknik muayene,Ruhsat İzin)

(9) SAYILI TARİFE
Trafik Harçları 2014
I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)
II- Sürücü belgesi harçları 2014 :  motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması 2014
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 115,10
b) B sınıfı sürücü belgesinden 346,70
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 115,10
d) Uluslararası sürücü belgelerinden 231,10              2014 pasaport harçları ücretleri,
e) Diğer sürücü belgelerinden 578,20
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
III- Sınav harçları 2014:  Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
V- 2014Teknik muayene harçları   Alkollü Araç Kullanmanın Cezası,
(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;    2014 yılı Noter Harçları 
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 320,70
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 643,40
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 1.289,40
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 643,40
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 3.225,50
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:  Motorlu taşıtlar vergisi listes 2014 
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden 1.880,60
bb) Diğerlerinden 186,50  2014 araç bandrol pulu vergılerı listesi 
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 213,50

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

2014 yılında Pasaport çıkartma, yenileme, vize, süre uzatma harçları ücretleri

2014 pasaport harçları ücretleri, pasaport çıkarma ücretleri yeşil pasaport alma ücretleri,pasaport vizesi harçları, pasaport süre uzatma harçları oranları 2014,Güncel Pasaport Harçları Ücretleri  2014,2014 Yılı Pasaport Harç Bedelleri

(6) SAYILI TARİFE
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları
(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
I- Pasaport Harçları 2014:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar 96,10
1 yıl için olanlar 140,50                      2014 yılı Noter Harçları 
2 yıl için olanlar 229,30
3 yıl için olanlar 325,50
3 yıldan fazla süreli olanlar 458,70                    Motorlu taşıtlar vergisi listes 2014 
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları 2014 yılı:
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş 320,70
b) Müteaddit giriş 1.074,10              2014 araç bandrol pulu vergılerı listesi 
2. Transit vizeleri
a) Tek transit 320,70
b) Çift transit 643,40
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri 536,00
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (22,60 TL)’den az, (115,10 TL)’den çok olamaz.) 12,10
1 aydan sonraki her ay için 76,50         Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 186,50
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003)
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 164,40
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 495,00
Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi: 825,70                motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması 2014
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi: 1.652,60
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Noter Ücretleri harçları 2014 yılı

noter vekaletname ücretleri 2014,noter defter tasdik ücretleri, noterlik ücretleri, noter ücretleri diploma, 2014 Noterden diplomanın aslı onay ücreti ne kadar?,2013 noterden diploma aslı gibidir tasdik ücreti ,2014 noter ücretleri vekaletname , noterden vekalet verme ücreti 2014

(2) SAYILI TARİFE
2014 yılı Noter Harçları
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (Binde 1,13)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (52,40 TL)’den az, (26.891,50 TL)’den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
“Harç miktarı (3,80 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.”
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,471
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:           2014 yılı harçları,
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 8,20
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 14,40
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için 6,80
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için 10,80
4.Defter tasdiki:
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 20,30
bb)Serbest meslek kazanç defteri 25,20
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 25,20
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 6,60
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 6,60
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,60
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 3,80
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 14,40 2014 araç bandrol pulu vergılerı listesi 
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 14,40
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 267,50
9.Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 3,00
10.Mukavele feshi harcı:   motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması 2014
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 3,00
11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan 52,40

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2014 yılı Harçları (Noter,pasaport,trafik,ehliyet, mahkeme,icra,tapu,sınav )

2014 yılı harçları,2014 harç miktarları, 2014 harç oranları;

2014 ehliyet harçları,2014 pasaport harçları,2014 yılı sürücü belgesi harçları,2014 mahkeme harçları,2014 noter harçları,2014 trafik harçları, 2014 silah taşıma ruhsat harcı,2014 silah taşıma harçları,2014 sürücü belgesi harçları,2014ehliyet harcı,2014 mahkeme harçları,2014 maktu harçları,2014 keşif harçları,2014 icra  ve iflas harçları,2014 ticaret sicil harçları,2014 suret harçları,2014 yılı diploma harçları,2014 defter tutma harçları,2014 tapu harçları,2014 kadastro harçları,2014 vize harçları,2014 yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları,2014 yılı silah bulundurma ruhsatı harcı,2014 gemi ve liman harçları,2014 diploma harçları,2014 ruhsatname harçları,2014 imtiyazname harçları,2014 maden arama ruhsatname harçları,2014 petrol işlemleri harçları,2014 satış ruhsatname harçları,2014 meslek erbabına verilecek tezkere vesika ve ruhsatname harçları,2014 yılı silah taşıma harçları,2014 yılı silah bulundurma harçları,2014 yılı özel okul ve özel dershane işletme ruhsatname harçları,2014 yılı ruhsatname harçları,2014 Silah Ruhsat Harç miktarları ,2014 telsiz harçları,2014 kapalı devre televizyon ruhsat harçları,2014 diploma harçları bedelleri,2014 gümrük ruhsatname harçları,2014yılı gümrük harçları,2014 sınav harçları,2014 teknik muayene harçları,2014 yılı Geçici trafik belgesi harçları….

2014 yılı Yargı Harçları       

 Mahkeme harçları:   

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

I- Başvurma harcı:                

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde           11,70

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde          25,20

Celse Harcı:

İcra ve iflas harçları:

I. İcra harçları:

1.İcraya başvurma harcı           25,20

4.İdare harçları:          2014 yılı Noter Harçları  

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)   17,50

II. İflas harçları:

1.Maktu harç:

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı            41,50

2.Konunun değeri üzerinden harç:

a)İflasta paylaşılan para üzerinden        (Yüzde 4,55)

b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden    (Binde 11,38)

III. Haciz, teslim ve satış harcı :     (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010)      59,00

(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

2014 yılı Noter Harçları       

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için          (Binde 1,13)

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (52,40 TL)’den az, (26.891,50 TL)’den çok olamaz.

2. Emanet harçları:

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden          (Binde 2,27)

“Harç miktarı (3,80 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.

Yıl kesirleri tam itibar olunur.” 2014 araç bandrol pulu vergılerı listesi 

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:     (Binde 4,55)

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

4. Konşimento yazılması harcı:   2014 araba vergileri hesaplaması tablosu 

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan          0,471

5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

II. Maktu harçlar:

1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden          8,20

2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için         14,40

3.Vekaletnameler: 

a)Özel vekaletnamelerde beher imza için          6,80

b)Genel vekaletnamelerde beher imza için        10,80

4.Defter tasdiki:

a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler     20,30

bb)Serbest meslek kazanç defteri         25,20

cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler           25,20

b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

100 sayfaya kadar (100 dahil)  6,60

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için        6,60

(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar
I- Tapu işlemleri:
1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden (Binde 11,38)
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden (Binde 1593,9)     Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı 2013/1) 
3. (5831 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)
a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 22,77)
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 68,31)
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Binde 68,31)
6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)
b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55)
7.İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 4,55)
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 4,55)
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden (Binde 2,27)
8.Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921 inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden (Binde 2,27)
9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf’a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 6,83)
10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 6,83)
11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden, (Binde 4,55)
12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden (Binde 6,83)
13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 162,70
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) 81,30
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden (Binde 22,77)
c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) 81,30
14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 17,50
15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 2,27) 2014 Trafik Para Cezasi
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 36,20
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 6,60
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden (Binde 11,38)
19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 136,62)
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 20)
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 20) Damga Vergisi Kanunun Genel Tebliği (Seri No:57)
c)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için (Binde 20)
d)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için (Binde 20)
e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için (Binde 20)
f) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 20)
g) (6361 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:13/12/2012) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) (Binde 4,55)
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64′üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında, (Binde 6,83)
b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında, (Binde 11,38)
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan, (Binde 9,10)
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, (Binde 13,66)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (14,40 TL)’den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (14,40 TL)’dir.
(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.
(5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)

2014 yılı Pasaport Harçları:            

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

6 aya kadar olanlar      96,10

1 yıl için olanlar            140,50

2 yıl için olanlar            229,30           motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması 2014

3 yıl için olanlar            325,50

3 yıldan fazla süreli olanlar        458,70          2014 yılı harçları

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003)

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:                

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)        164,40

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)       495,00  Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi: 825,70

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:          1.652,60

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

2014 yılı Silah Taşıma ve bulundurma harçları

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)

a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)     642,80

b)Bulundurma vesikaları           1.028,40

c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri  25,00

2014 yılı Diploma Harçları        

VII- Okul diplomaları:

1. (4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:29/7/1998)

2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar        6,60

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar            10,80

2014 Trafik Harçları           

I- Tescil harçları: 2014 motorlu taşit vergileri hesaplaması  

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)

II– 2014 yılı (Ehliyet )Sürücü belgesi harçları:

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)          115,10

b) B sınıfı sürücü belgesinden    346,70

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden     115,10

d) Uluslararası sürücü belgelerinden      231,10

e) Diğer sürücü belgelerinden   578,20

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

III- Sınav harçları 2014 yılı :              

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

V- Teknik muayene harçları 2014 yılı

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

Karayolları Trafik Kanununun;

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 320,70

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)       643,40

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)       1.289,40

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden         643,40

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)   3.225,50

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

VII- 2014 yılı Geçici trafik belgeleri harçları:                   

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

aa) A sınıfı trafik belgelerinden  1.880,60        2014 yılı araç muayene ücret listesi

bb) Diğerlerinden         186,50

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden         213,50

 

Etiketler: , , , , , ,

Mtv Motorlu taşit vergileri, araç bandrol pulu vergileri, Harçlar,Trafik Para cezaları 2014

2014 yılında (pasaport harçları , mahkeme yargı harçları, trafikte alkollü araç kullanma cezası, trafik para cezaları, ticari araç  vergileri, motorlu taşit vergileri, mtv vergileri, sıfır ve ikinci el (2el) araç bandrol pulu vergileri, ) çeşitli vergiler , harçlar ve cezalar, yüzde 3,93 artacak.   2014 araç bandrol pulu vergılerı listesi , 

AA muhabirinin yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,93 üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 517 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 537 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi 827 liradan 860 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3’ün üzerindekilerin vergisi ise 19 bin 541 lira olacak.  2014 Trafik Para Cezasi

Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 41,20 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 14,49 lira olarak uygulanacak. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı, yeni yılda 135,20 liradan 140,51 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı 346,71 lira olacak.

– Trafik cezaları    2014 yılında kar kış lastiği takmama para cezası ne kadar
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 166 liradan 172 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 727 lira, ikinci yakalamada ise 911 lira ödeyecek.
Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler 172 lira, yüzde 30’dan fazla aşan sürücüler de 356 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar.motorlu taşıtlar vergisi hesaplaması 2014

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası  ,  Alkollü Araç Kullanmanın Cezası,   2014 Yılı Harçları
– Emlak vergisi değerleri de yükseliyor
Bu arada, emlak vergisine tabi değerler ise 2013’te yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar artacak.
Fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 197 liraya çıkacak. 

ehliyetsiz araç kullanma cezası

2014 Mtv Motorlu Taşıtlar vergisi, taşıt pulu, 2014 harçları, 2014 vergi cezaları,2014 yılı trafik cezaları ve çeşitli vergi artışları şöyle olacak:

Kaynak:haber7 30/12/2013

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2014 Yılı MTV Motorlu taşıtlar vergisi,araba bandrol pulu vergileri, Harçlar (ehliyet,pasaport,silah),Trafik cezaları oranları

Ekim ayı enflasyon verilerine göre 2013 yılı yeniden değerleme oranı % 3,93 olacak. Yeni yılda mtv motorlu taşıtlar vergileri ,trafik cezaları ve harçları yüzde 3.93 oranında artacak.Buna göre en düşük;
2014 yılı mtv motorlu taşıt vergileri, 2.el araba vergileri 2014 yılı,o km ve ikinci el (2 el) otomobil vergılerı 2014,sıfır km araba vergileri,araç bandrol pulu fiyatları,cip suv 4×4 4×2 jeep cip meteve vergileri,0 ve 2 el dizel benzinli plgli tüplü araç vergileri,2014 yılı motorlu taşit vergisi  oranları tarifeleri şöyle olacak;   

2014 yılında kar kış lastiği takmama para cezası ne kadar,  otomobillere  kar kış lastiği takmamanın cezası,

kar kış lastiğini hangi araçlar takacak ,  2014 yılı ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri (1-3 yaş)   2014 yılı  MTV motorlu taşıt vergılerı hesaplaması
1300 cm³ ve aşağısı 517 TL’den 537 TL,
1301 – 1600 cm³ e kadar 827 TL’den 858 TL,
1601 – 1800 cm³ e kadar 1457 TL’den 1.514 TL,
1801 – 2000 cm³ e kadar 2295 TL’den 2.384 TL,
2001 – 2500 cm³ e kadar 3443 TL’den 3.578 TL,
2501 – 3000 cm³ e kadar 4799 TL’den 4.986 TL’ye
(1-3 yaş) motosiklet 2014 mtv motorlu taşıt vergileri
100 –   250 cm³ e kadar 99 TL’den 102 TL,
251 –   650 cm³ e kadar 203TL’den 210 TL’ye

Minibüs ticari araç vergileri (1-6 yaş arası)   motorlu taşıtlar vergisi mtv 2014 1.taksit en son ödeme tarihi
620 TL’den 644 TL’ye

(1-6 yaş) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 2014 yılı araç bandrol vergileri
1900 cm³ ve aşağısı 827 TL’den 858 TL’ye

(1-6 yaş) otobüs ve benzerleri (oturma yeri) taşıt pulu araba bandrol vergileri2014
25 kişiye kadar 1.562 TL’den 1.622 TL’ye
26 – 35  kişiye kadar 1.874 TL’den 1.946 TL’ye

(1-6 yaş)Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 2014ticari araç taşıt vergılerı
1.500 kg.’a kadar 558 TL’den 578 TL,
1.501-3.500  kg’a kadar 1.124 TL’den 1.168 TL,
3.501-5.000  kg’a kadar 1.687 TL’den 1.752 TL’ye
uçak ve helikopter vergileri (1-3 Yaş)(mtv  2014yılı özel uçak, özel hekilopter vergileri)
1.150 kg’a kadar 10.443TL’den 10.852 TL ye yükselecek

 2014 yılında  trafik para cezaları şöyle olacak;    2014 trafik cezalari

Kırmızı Işıkta Geçmenin cezası 166 TL’den 172 TL
Emniyet Kemeri Takmamanın cezası 77TL’den 80 TL
Hız sınırı %10 dan %30 (30dahil)kadar aşmak 166 TL’den 172 TL
Hız sınırı %30 dan fazla aşmak 343 TL’den 356 TL
Park Yasağı 77 TL’den 80 TL
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
(trafik)yaptırmamak 77 TL’den 80 TL
Araçların Muayene süresini geçirmek 77 TL’den 80 TL
Motosiklet sürücülerin koruma
başlığı gözlüğü ( kasksız motora binme) takmama cezası 77 TL’den 80 TL,

trafikte Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 1407 TL’den 1.462 TL,
2014 Alkollü araç araba otomobil kullanma cezası;
1.defasında Alkollü Araç Kullanmanın cezası 700 TL’den 726 TL,
2.Alkollü Araç Kullanmanın cezası 877 TL den 910 TL,
3 ve 3ten fazlaAlkollü Araç Kullanma cezası  1.407TL’den 1.462 TL’ye 

 harç oranları 2014;

2014 pasaport harçları;

6 aya kadar olan pasaportlar ” 92,55 TL’den 96 TL,
1 yıl için olan pasaportlar 135,2 TL’den 140 TL,
2 yıl için olan pasportlar 220,65 TL’den 228 TL,
3 yıl için olan pasaportlar 313,25 TL’den 324 TL,
3 yıldan fazla süreli olan pasaportlar 441,4 TL’den 458 TL’ye

2014 ehliyet(sürücü belgesi )harçları;
A (A1 ve A2 dahil) F ve H sınıfı ehliyet harçları 110,8 ‘den 114 TL,
B sınıfı ehliyet harçları 333,6 ‘den 346 TL’ye       2014 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI

2014 yılı Silah taşıma ve bulundurma harçları;
1 yıllık silah taşıma ruhsatı harçları 618,5 TL’den 642 TL,
silah bulundurma ruhsatı harcı 989,55 TL’den 1.028 TL’ ye çıkacak

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,