Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Ocak 2017 CUMA  Resmî Gazete  Sayı : 29961

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:
TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE,
TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR  HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.

2017 yılı idari para cezaları

Noter araç satış ücreti 2017 yılı

Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/4/2011 27897
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/4/2014 28962

Ekleri için tıklayınız

Ekteki Ek-2 ve Ek-3’ün  AÇIKLAMALARI

*Trafik idari para cezası için yasal ödeme süresi tutanağın tebliğ veya yüzüne bildirildiği tarihten itibaren bir aydır. Bir ay içinde ödenmeyen cezalara her ay için % 5 faiz uygulanır. Faiz hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez. Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.
*Trafik idari para cezası plakanın kayıtlı olduğu vergi dairesine (cezanın tescil plakasına kesilmemesi halinde ceza muhatabının bulunduğu yerdeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi dairesine)  veya diğer vergi dairelerine, www.gib.gov.tr adresinden kredi kartı ile (tutanağın sistemde görünmemesi halinde beyanlı ödeme adımı kullanılmalıdır), Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine ya da söz konusu cezayı tahsile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen bankalara ve PTT birimlerine ödenebilir.
*Yabancı ülke sürücülerine uygulanan cezalar yurt içinde ödenmemişse Türkiye’den çıkış sırasında gümrük saymanlıklarına da ödenebilir.
*Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı,  yüzüne bildirme veya tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde sulh ceza mahkemelerine, trafik idari para cezasının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde (trafikten men veya sürücü belgelerinin geri alınması gibi.) idare mahkemelerine başvuruda bulunulabilecektir.  Bu süre içinde başvuruda bulunulmadığı takdirde ilgili karar kesinleşecektir
*Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır. Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması ve 1 (bir) ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi dairesince ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.
EXPLANATIONS
*The statutory period of payment of administrative road traffic fine is one month from the date of notification or explanation of the minutes. An interest rate of % 5 is applied for per month for the fines that are not paid within a month. In the calculation of the monthly interest, the fractions of the month are considered as full month. The total amount calculated through this process cannot exceed twice the amount of fine. The administrative fines that are not paid in due time and become final will be pursued and collected according to the Law On The Collection Procedure of Public Receivables (No.6183).
Administrative traffic fine shall be paid to tax office where the plate is registered (to tax office which has collecting power of Motor Vehicles Tax where fine payer is located in the event that the fine did not issued to registration plate) or other tax offices, by credit card on www.gib.gov.tr address, (in the event that report does not seem through the system payment with notification procedure must be used), to accounting units of Ministry of Finance or to banks authorised to collect the fine by Ministry of Finance Revenue Administration or PTT units.
*Foreign drivers may pay the fine at the customs treasurer’s offices before their departure from Turkey if they haven’t paid it within the country.
*Traffic Administrative Fine Decision Report could be applied to administrative courts in case of decisions taken under the assigned position of administrative jurisdiction (such as disqualification from driving or withdrawal of the document) about the same person in scope of the works where traffic administrative fine is sentenced, to the criminal courts of peace within 15 days from the day of direct or written notification.
*In case that the fine is paid within 15 days from the notification, a discount of ¼ is applied. If the person who was given penalty is economically not available and apply the relevant tax department within 1 (one) month; it may be decided for the debtor that the first instalment would be advance and the rest three instalments would be divided into equal amounts within a year. In case that the instalments are not paid properly, the whole of the rest is collected from the debtor.
NOT: Tutanak A5 kağıt formatında düzenlenecektir

 

kayıp ruhsat /ehliyet çıkarma ücreti 2017

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda düzenlenen 2017 yılı idari para cezaları

2017 yılı 2.el Araç Noter satış ücreti

kimliği bildirmemenin göstermenin,kapalı alanlarda/toplu taşıma araçlarında sigara içmenin,gürültü yapmanın, sarhoş olarak rahatsız etmenin,kumar oynamanın,çevreyi kirletmenin,afiş asmanın vb. idari para cezaları 2017 yılı

idari para cezaları 2017 yılı

2017 yılında uygulanacak idari para cezaları

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)

27 Aralık 2016 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29931

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK
İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2017/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) uyarınca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

2017 yılı Trafik İdari Para Cezaları Rehberi

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2017 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

28/12/2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

Ekler için tıklayınız

2017 ARAÇ BANDROL TAŞIT PULU  VERGİLERİ LİSTESİ

Etiketler: , , , , , ,

Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı

23/2-a Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak,
Kimlere Uygulanacağı:Sürücülere
İdari Para Cezası: (Trafik zabıtasınca)95 TL
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) :10
Trafikten Men: Araç bilgileri doğrulanıncaya kadar

İllere Göre Zorunlu Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi 2017 Yılı

Sahte / ikiz plaka takan veya kullananlara 2017 yılı idari para cezası

Harçlar 2017 (Noter,pasaport,diploma,trafik,ehliyet,mahkeme,icra,sınav vb)

2017MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Etiketler: , , , ,

2017 yılı Trafik İdari Para Cezaları Rehberi

2017 yılı trafik para cezaları ve ehliyet ceza puanları, 2017 yılında trafik para cezaları ne kadar oldu?,2017 yılı trafik ehliyet ceza puanları, park yasağı para cezası,Trafik İdari Para Ceza Rehberi 2017,trafik sürücü belgesi ceza puanları,trafik ehliyet ceza puanları,2017 yılı Trafik Cezaları Zamlı Yeni Ücretleri, 2017 Yılında Trafik Ceza Puanları ve Para Cezaları Ne Kadar Oldu

2017 trafik idari para ceza rehberiin tamamını görmek için tıklayınız

İllere Göre Zorunlu Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi 2017 Yılı

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017 yılı Okul diplomaları harçları

2017 MTV MOTORU TAŞITLAR VERGİSİ   1.ve 2.TAKSİT HESAPLAMASI

Etiketler: , , , , , , ,

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları

Ek:1  

01/01/2017 – 31/12/2017 Tarihleri Arasında Uygulanacak 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 2017 Yılı İdari Para Cezaları Miktarları
4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin;

İllere Göre Zorunlu Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi 2017 Yılı

Miktarı [TL]
(a) bendinin;
İlk cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 1.253
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 625
(b) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 625
(c) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara)

2016 yılında Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası 625 TL

 

625
(ç) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde) 1.879
(d) bendinin;  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 625
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara) 374
(e) bendinin;2017 ARAÇ BANDROL TAŞIT PULU  VERGİLERİ LİSTESİ  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına) 1.253
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara) 625
üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 374
(f) bendindeki ceza miktarı:(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 1.879
(g) bendinin;  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 625
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 248
(ğ) bendindeki ceza miktarı:(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 3.761
(h) bendindeki ceza miktarı:(14 üncü maddeye aykırı davrananlara) 625
(ı) bendinin;

2017 yılı Harçları (Noter, pasaport, trafik, ehliyet,boşanma, nafaka, mahkeme, icra,diploma, sınav )

 
                   ilk cümlesindeki ceza miktarı:(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara) 1.253
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine) (Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı) 10 Katı
(i) bendindeki ceza miktarı:(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara) 625
(j) bendindeki ceza miktarı:(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara) 374
(k) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere) 625
(l) bendinin;  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 248
  ikincisi cümlesindeki ceza miktarı(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) 625

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilen yetki belgesi,taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (Ek-2)

 2017 Tüvtürk Araçların muayene süresini geçirme cezası

BELGE TANIMI   /   AÇIKLAMASI SİMGESİ 2017 ÜCRETLERİ [TL]
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı A1 21.235
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı A2 31.859
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı B1 106.201
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı B2 53.097
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması B3 10.616
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C1 10.616
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C2 84.962
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C3 21.235
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı D1 63.722
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı D2 31.859
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması D3 10.616
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı D4 8.203
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 8.491
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F2 12.736
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G1 8.491
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G2 12.736
Yurtiçi Kargo Acenteliği G3 8.491
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği G4 12.736
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H1 8.491
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H2 12.736
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 21,235
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K2 10.616
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 10.616
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L1 212.419
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L2 424.844
İliçi Kargo İşletmeciliği M1 21.235
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M2 318.631
Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği M3 424.844
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N1 4.241
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N2 42.479
İliçi Dağıtım İşletmeciliği P1 21.235
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P2 318.631
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R1 318.631
Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R2 424.844
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği T1 2.117
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği T2 2.117
Eşya Terminali İşletmeciliği T3 2.117
Her Bir Taşıt Kartı 98
Uyarma 98
Taşıma Özel İzin Belgesi 206

Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı

 Ek:3

Tablo-1

 KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ
MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİYÖNETMELİĞİ
 2017 YILINDA UYGULANACAK YETKİ BELGESİ,
YETERLİLİK BELGESİ VE İHTAR İLE SINAV VE
EĞİTİMİ TAMAMLAMA BELGESİ ONAY ÜCRETLERİ (TL)
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 21.236
Mesleki Yeterlilik Belgesi 17
Mesleki Yeterlilik Sınavı (Bakanlıkça yapılması halinde) 38
Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı 38
İhtar 206

Tablo-2

 ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE
USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM
TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
2017 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara 625

 2017MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Ek:4

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tablo-1

 2017 YILINDA UYGULANACAK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ (TL)

 

Araç Grubu NET ÜCRET MİKTARI KDV’Lİ ÜCRET MİKTARI
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 227 267,86
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork 168 198,24
Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet 86 101,48

Tablo-2

 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ
MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASI (
Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletme belgesi ile yetki verildiği halde, yönetmelikte belirtilen işletme şartlarına uymayan ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan gerçek ve tüzel kişilere ilk seferinde bu istasyon için ……….. para cezası ile onbeş gün eksikliklerini düzeltme müddeti verilir. İkinci tekrarında aynı istasyon için …………para cezası ile onbeş gün eksikliklerini düzeltme müddeti verilir. Bir yıl içerisinde üçüncü tekrarında ………..para cezası verilir ve bu istasyonun işletme belgesi iptal edilir. Bu para cezaları ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde işletmecinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ödenir, süresinde ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Para cezasına dava açılması tahsilatı durdurmaz.)2017 yılı Yargı, idari,mahkeme,boşanma davası,nafaka alma,velayet,icra,iflas,temyiz Harçları2017 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL)2017 Tüvtürk Araç Muayene Gecikme Cezası
İLK DEFA 6.989
İKİNCİ DEFA 11.658
ÜÇÜNCÜ DEFA 23.318
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2017 yılında Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası 625 TL

2017 yılında ticari araçlara kar-kış lastiği takmamanın para cezası,araba lastiği fiyatları,Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara verilecek para cezası,  kar kış lastiğini hangi araçlar takacak,  otomobillerde kar kış lastiği takmamanın para cezası, ,sıfır oto lastik fiyatları, kar kış lastik uygulaması hangi illeri kapsıyor,  ticari araçlara kış lastiği tamama para cezası ne kadar?kamyonetlere kış lastiği takmama para cezası ne kadar,kış lastiği takmayanlara para cezası2017,Kış Lastiği Takmayanlara Para Cezası,

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hız sınırını(limitini) aşmanın cezası 2017

İllere Göre Zorunlu Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi 2017 Yılı

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü Ve Usuller
İle Tartı ve Boyut Ölçüm
Toleransları Hakkında Yönetmeliğe Göre

2017 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılanaraçlardan kış lastiği takmayanlara

625

2017 yılı Harçları (Noter, pasaport, trafik, ehliyet,boşanma, nafaka, mahkeme, icra,diploma, sınav )

Kış lastiği zorunluluğu

Madde 65/A –(Ek: 2/1/2017-KHK-687/2 md.)

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

hız sınırını(limitini) aşmanın cezası 2017

2017hız sınırını aşmanın geçmenin cezası , hız sınırını geçmenin ehliyet cezası 2017, hız limitine geçmenin cezası 2016, radar hız sınırı cezası, hız sınırını aşmanın ehliyet sürücü belgesi ceza puanı

İllere Göre Zorunlu Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi 2017 Yılı

ehliyetsiz araç araba otomobil kullanmanın para cezası 2017

Madde 51/2-a Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak,
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) 207 TL..
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 10
Madde 51/2-b Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak,
İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) 427 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 15

2017 yılı kasksız motor kullanma cezası

2017 yılında Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmanın cezası
Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

2017 yılı Harçları (Noter, pasaport, trafik, ehliyet,boşanma, nafaka, mahkeme, icra,diploma, sınav )

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,