2017 yılı kasksız motor kullanma cezası

kasksiz-motor-kullanma-cezasi-2017-mtv2017 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası ,kasksiz motorsiklete binme cezası ne kadar?2017 kasksız motor kullanmanın ehliyet ceza puanı kaç?,kasksız motor kullanma ehliyet sürücü belgesi ceza puanı,kasksız motor kullanma ve kazaya karışma,kasksız gözlüksüz motora binme trafik para cezası 2017,Kasksız motosiklet kullanma cezası,2017 yılında Kasksız motorbisiklet kullanmanın cezası,

78/1-b Madde Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü,  yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması Uymayanlara

İdari Para Cezası (Trafik zabıtasınca) 94 TL.
Ceza Puanı (Sürücüler İçin) 15

2017 MTV  Motorlu taşıtlar vergisi listesi

2017 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  HESAPLAMASI


Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU ÇERÇEVESİNDE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

2016 yılı Araç Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 
EK5
1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU ÇERÇEVESİNDE  2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

2016 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri

SIRA NO KABAHATİN / SUÇUN ADI UYGULANANCAK CEZANIN DÜZENLENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ İDARİ YAPTIRIMI YADA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR 2015 YILINDA UYGULANAN MİKTAR 2016 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR
1 “Madde 2- Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 417 TL 440 TL
2

 

“Madde 3- İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir.

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler.

Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.

Kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumludurlar.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 417 TL 440 TL
3 “Madde 4- İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.

Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir.

Kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 417 TL 440 TL
4

 

“Madde 6- Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;

b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;

c) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi;

 (Değişik:29.04.2006/26153-5490/72.md.) tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

(Değişik:29.04.2006/26153-5490/72.md.) Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda çalışmakta veya barınmakta olanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir.

(Değişik: 29/8/1996-4178/8 md.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 31 TL 32 TL
5 “Madde 7- Geçici yer değiştirmelerde;

a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi;

b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de aile reisi tarafından, örneğine uygun bildirim,

Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

Mahalli Mülki Amir 31 TL 32 TL
6 “Madde 9- Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

Mahalli Mülki Amir 31 TL 32 TL
7  “Madde 10- Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar.

(Değişik:01.12.2004/25657-5259/6.md) İskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından geçici veya, sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

Mahalli Mülki Amir 31 TL 32 TL
8 “Madde 11- Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.

Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 31 TL 32 TL
9 “Kimlik Bildirme Belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere.” 1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

Mahalli Mülki Amir 165 TL 174 TL
10 “Kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara.”

“FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”

1774 Sayılı Kanun

Ek-1  Madde

 

Mahalli Mülki Amir 16.765 TL 17.700 TL
11 “Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araç kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması halinde sadece kamu kurum veya kuruluşu ile yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir.

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

Ek-3 Madde

 

Mahalli Mülki Amir 5.000 TL 5.279 TL
12 “Ek-3 madde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere.” 1774 Sayılı Kanun

Ek-3  Madde

Mahalli Mülki Amir 10.000 TL 10.558 TL
13 “Araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin Ek-1 inci maddeye göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara.”
“FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”
1774 Sayılı Kanun

Geçici Madde-4

Mahalli Mülki Amir 10.000 TL 10.558 TL

2016 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

2016 Harçları (Noter,pasaport,ehliyet,trafik,diploma,sınav,mahkeme,silah bulundurma taşıma vb)

2016 MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU

Etiketler: , , , ,

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

          2016 yılı Değerli Kağıt Bedelleri (Pasaport,Ehliyet, ruhsat,Nüfus Cüzdanı,Evlenme Cüzdanı,Banka çekleri, karne,İş Makineleri tescil belgesi vb)

                                              EK 1

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE  ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 

2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

2016 yılı Araç Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 

Toplu taşıma araçlarında sigara içme yasağı para cezası 2016

2016 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

SIRA NO KABAHATLER

KANUNU

MADDE

NUMARASI

KABAHATİN 2015 YILI İÇİN

UYGULANACAK

MİKTAR(*)

2016 YILI İÇİN

UYGULANACAK

MİKTAR(*)

ADI İŞLENME ŞEKLİ
1 Madde 32 EMRE AYKIRI

DAVRANIŞ

Genel 208 TL 219 TL
2 Madde 33 DİLENCİLİK Genel 100 TL 105 TL
3 Madde 34 KUMAR Genel 208 TL 219 TL
4 Madde 35 SARHOŞLUK Genel 100 TL 105 TL
5 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Gerçek Kişi) 100 TL 105 TL
6 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Ticari İşletme) 2.124-10.635 TL 2.242-11.228 TL
7 Madde 37 RAHATSIZ ETME Genel 100 TL 105 TL
8 Madde 38 İŞGAL Kaldırımları İşgal

Eden veya Mal

Satışı Yapan Kişilere

100 TL 105 TL
9 Madde 38 İŞGAL Kaldırımlara İzni

Olmaksızın İnşaat

Malzemesi Yığan Kişilere

208-1.055 TL 219-1.113 TL
10 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Kamu Hizmet

Binalarında

100 TL 105 TL
11 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Toplu Taşıma Araçlarında 100 TL 105 TL
12 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk

Kişileri Tarafından İşletilen Toplu

Taşıma Araçlarında

100 TL 105 TL
13 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin

Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında

100 TL 105 TL
14 Madde 40 KİMLİĞİ

BİLDİRMEME

Genel 100 TL 105 TL
15 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Evsel Atık ve

Artıkların

Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına

Atan Kişiye

34 TL 35 TL
 

16

 

 

Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Yemek Pişirme ve

Servis Yerlerinde

İşlenmesi Halinde İşletmeye

1,055-10.635 TL 1.113-11.228 TL

1 / 2

17 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında

Kesim Yapanlara veya Kesilen

Hayvan Atıklarını Sokağa veya

Kamuya Ait Sair Alanlara

Bırakanlara

100 TL 105 TL
18 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve

Artıklarını Bunların

Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına

Atan Kişiye

208-6.377 TL 219-6.732 TL
19 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME İnşaat Atık ve

Artıklarını Bunların

Toplanmasına veya Depolanmasına

Özgü Yerler Dışına

İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına

Atılması Halinde

208-10.635 TL 219-11.228 TL
20 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale

Gelen Ev Eşyasını

Bunların

Toplanmasına

İlişkin Belirlenen

Günün Dışında Sokağa veya

Kamuya Ait Sair

Yerlere Bırakan Kişiye

100 TL 105 TL
21 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale

Gelen Motorlu Kara ve Deniz

Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere

Bırakan Kişiye

525 TL 554 TL
22 Madde 42

 

AFİŞ ASMA

 

Tüzel Kişi 208-6.377 TL 219-6.732 TL
23 Madde 42

 

AFİŞ ASMA

 

Toplatma

Yükümlülüğüne Aykırı Hareket

Edilmesi Halinde

Kişilere

208-6.377 TL 219-6.732 TL
24 Madde 43 SİLAH TAŞIMA

 

Genel 100 TL 105 TL

 2016 yılı Trafik Para Cezaları

(*) 2015 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığı’nca 15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 441 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen % 10,11 (on virgül on bir) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.

2 / 2

 2016 yılı Trafikte ehliyetsiz araba kullanmanın cezası

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR

4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR‘la ilgili uygulanacak ceza miktarlarını halinde görmek için tıklayınız.

SIRA NO KABAHATİN/SUÇUN ADI KABAHATİN / SUÇUN DÜZENLENDİĞİ 4207 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI UYGULANACAK CEZANIN DÜZENLENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ İDARİ YAPTIRIMI İDARİ YAPTIRIMI YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLARIN DÜZENLENDİĞİ KANUN MADDESİ

4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI
2015 YILI 2016 YILI (**) YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR

1 Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-a 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/1
2 Koridorları dâhil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-b 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 En yakın kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3

3 Kamuya ait karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-c 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/2
4 Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere özel hukuk kişilerine ait karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-c 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlk başvurulan kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/2

2016 yılı Değerli Kağıt Bedelleri (Pasaport,Ehliyet, ruhsat,Nüfus Cüzdanı,Evlenme Cüzdanı,Banka çekleri, karne,İş Makineleri tescil belgesi vb)

5 Kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarının, eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-ç 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/1
6 Özel hukuk kişilerine ait okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-ç 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 En yakın kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3
7 Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tütün mamullerinin tüketilmesi Madde 2/1-d 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 En yakın kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3
(19 TEMMUZ 2009’da YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.)

2016 yılı Değerli Kağıt Bedelleri (Pasaport,Ehliyet, ruhsat,Nüfus Cüzdanı,Evlenme Cüzdanı,Banka çekleri, karne,İş Makineleri tescil belgesi vb)
8 Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünlerinin tüketilmesi Madde 2/4 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 En yakın kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3
9 Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetlerin kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınması Madde 3/2 100 TL 105 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 En yakın veya ilk başvurulan kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

2016 Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri ücretleri

10 Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri atıkların çevreye atılması Madde 3/12 60 TL 63 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/1 Belediye zabıta görevlileri 4207 sayılı Kanun Madde 5/1
11 Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışının yapılması Madde 3/7 1.673 TL 1.766 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/5 4207 sayılı Kanun Madde 5/5
Mahalli Mülki Amir
(6111 sayılı Kanun İle Değişti)
12 Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Madde 3/1 83.839 -419.205 TL 88.517 – 442.596 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/3 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/3
(HÜKMÜNÜN İHLALİ)
13 Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. (HÜKMÜNÜN İHLALİ) Madde 3/3 83.839 -419.205 TL 88.517 – 442.596 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/3 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/3
14 Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamazlar. (HÜKMÜNÜN İHLALİ) Madde 3/4 83.839 -419.205 TL 88.517 – 442.596 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/3 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/3
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

15 Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez. Madde 3/5 83.839 -419.205 TL 88.517 – 442.596 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/3 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/3
(HÜKMÜNÜN İHLALİ)
16 Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. Madde 3/6 1.673-8.562 1766- 9039 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/4 Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/4
(HÜKMÜNÜN GÖRSEL YAYIN YOLUYLA İHLAL EDİLMESİ VE FİİLİN YEREL YAYIN YAPAN KURULUŞLARCA İŞLENMESİ)
17 Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. Madde 3/6 8.562-16.765 TL 9.039- 17.700 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/4 Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/4
(HÜKMÜNÜN GÖRSEL YAYIN YOLUYLA İHLAL EDİLMESİ VE FİİLİN BÖLGESEL YAYIN YAPAN KURULUŞLARCA İŞLENMESİ)
18 Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. Madde 3/6 83.839-167.681 88.517 -177.037 TL 4207 sayılı Kanun Madde 5/4 Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/4
(HÜKMÜNÜN GÖRSEL YAYIN YOLUYLA İHLAL EDİLMESİ VE FİİLİN ULUSAL YAYIN YAPAN KURULUŞLARCA İŞLENMESİ)
19 “Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz” YASAĞININ İHLAL EDİLMESİ HALİNDE Madde 3/8 5237 sayılı Türk ceza Kanunu’nun 194’üncü maddesine göre Altı Aydan Bir Yıla Kadar Hapis Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/6 Cumhuriyet Savcılığı 5237 sayılı Kanun’un “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194’üncü maddesi

(Adli soruşturma)

20 “Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez.” HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ Madde 3/9 Her bir kişi için 1.673TL İDARİ PARA CEZASI Her bir kişi için 1.766TL İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/7 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 5/7

21 Madde 3/10 1.673TL den 16.765 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 1.766TL den 17.700 TL ye Kadar İDARİ 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 8/5-j Mahalli Mülki Amir 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 9/9
Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz.
HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ
22 Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz. Madde 3/11 83.839 TL den 419.205 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 88.517 TL den 442.596 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 8/5-n Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 9/9
HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ
23 Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünlerin tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde ürünlerin üretilmesi Madde 3/14 36.527 TL den 167.681 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 38.565 TL den 177.037 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/10 Belediye Sınırları İçinde Belediye Encümeni 4207 sayılı Kanun Madde 5/10
Belediye Sınırları Dışında Mahalli Mülki Amir
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

24 “Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Madde 4/1 1.673 TL İDARİ PARA CEZASI 1.766 TL İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/11 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 5/11
(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)

25 “Tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır.” Madde 4/1 1.610 TL İDARİ PARA CEZASI 1.699 TL İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/11 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 5/11
(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)

26 (Değişik: 3/4/2008-5752/6 md.) Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere “Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır.” ibaresi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen usullere uygun olarak yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılır. (HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ) Madde 4/2 1.673 TL İDARİ PARA CEZASI 1.766 TL İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/11 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 5/11
27 “Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde kırkından, diğer yüzüne yüzde otuzundan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulur.” Madde 4/3 419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/12
(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

28 “Madde 4/3’de düzenlenen uyarı yazılarının aynı şekilde, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine de yazılması zorunludur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir.” Madde 4/3 419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/12
(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

29 Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünlerinin ithal edilmesi Madde 4/3 419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 442.596TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/12
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

30 Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünlerinin satışa çıkarılması Madde 4/3 419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/12
Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

31 “Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi verilemez, aldatıcı tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kullanılamaz.” Madde 4/4 419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası 4207 sayılı Kanun Madde 5/12 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 4207 sayılı Kanun Madde 5/12
(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ) Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 7/1

32 “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.” Madde 4/7 GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN 4207 sayılı Kanun Madde 5/14 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/14
(HÜKMÜNÜN YEREL YAYIN YAPAN TELEVİZYON KURULUŞLARINCA İHLAL EDİLMESİ) 1.673 TL den 8.562 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 1.766TL den 9.039 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN
164 TL den 835 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 173 TL den 881 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

2016 yılında Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası

33 “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.” Madde 4/7 GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN 4207 sayılı Kanun Madde 5/14 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/14
(HÜKMÜNÜN BÖLGESEL YAYIN YAPAN TELEVİZYON KURULUŞLARINCA İHLAL EDİLMESİ) 8.562 TL den 167.765 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI
GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN
9.039 TL den 177.126 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI
RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN
835 TL den 1.673 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI
RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN
881 TL den 1.766 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

2016 yılı Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın cezası 

34 “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.” Madde 4/7 GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN 4207 sayılı Kanun Madde 5/14 Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) 4207 sayılı Kanun Madde 5/14
(HÜKMÜNÜN ULUSAL YAYIN YAPAN TELEVİZYON KURULUŞLARINCA İHLAL EDİLMESİ) 83.839 TL den 419.205 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 88.517 TL den 442.596 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN
8.562 TL den 42.797 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 9.039 TL den 45.185 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

35 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerin yerine getirilmemesi Madde 5/2 1,380 TL den 6.800 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 1,457 TL den 7.179 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI 4207 sayılı Kanun Madde 5/2 Mahalli Mülki Amir 4207 sayılı Kanun Madde 5/2
(6111 Sayılı Kanun İle Değişti)
36 4207 sayılı Kanunla kendilerine görev yüklenen memurlar ve diğer kamu görevlilerince bu görevlerin yerine getirilmemesi Madde 5/15 Ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır. 4207 sayılı Kanun Madde 5/15 Yetkili Makamlar 4207 sayılı Kanun Madde 5/15

4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR ‘la ilgili uygulanacak ceza miktarlarını halinde görmek için tıklayınız

Etiketler: , , , , ,

4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI

4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI‘nı tablo halinde görmek için tıklayınız.

EK 4
4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI
SIRA NO KABAHATİN/SUÇUN ADI KABAHATİN / SUÇUN DÜZENLENDİĞİ 4733 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ İDARİ YAPTIRIMI
YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI
2016 yılında Pasaport çıkartma, yenileme, vize, süre uzatma harçları ücretleri

2015 YILI
2016 YILI

1 Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcıları

2016 yılı Değerli Kağıt Bedelleri (Pasaport,Ehliyet, ruhsat,Nüfus Cüzdanı,Evlenme Cüzdanı,Banka çekleri, karne,İş Makineleri tescil belgesi vb)

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9) 1.673 – 16.765 TL 1.766 – 17.700 TL
2
Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin
Toptan satışını yapma 4733 sayılı Kanun 8/5-g Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)
83.839 TL 85.517 TL
Perakende satışını yapma 4733 sayılı Kanun 8/5-g
Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)
8.387 TL 8.854 TL
3 Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapma

4733 sayılı Kanun 8/5-h
Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)
83.839 TL 85.517 TL
4
Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz etme

4733 sayılı Kanun 8/5-ı Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9) 8.387 TL 8.854 TL
5
Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlar

2016 Yılı trafik Para cezaları ve ehliyet ceza puanları

4733 sayılı Kanun 8/5-j Mahalli Mülki Amir
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9) 1.673-16.765 TL 1.766 – 17.700 TL
6 Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlar veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenler
(FİİLLERİ SUÇ OLUŞTURMADIĞI TAKDİRDE)
4733 sayılı Kanun 8/5-n
TAPDK
(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)
83.839 TL-418.610 TL 85.517 – 441.968 TL
7 Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenler

(25 Şubat 2011 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir) 50 kg.a kadar (50 kilogram dahil)

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9) 338 TL- 356 TL
50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil) 678 TL 715 TL
100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil) 2.037 TL 2.150
250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil) 4.112 TL 4.341 TL
500 kilogramdan fazla 6.800 TL 7179 TL

2016 Silah taşıma ve bulundurma Ruhsat Harç Bedelleri ücretleri
(*) 2015 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığı’nca 15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 441 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen % 10,11 (on virgül on bir ) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.

4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI‘nı tablo halinde görmek için tıklayınız.

Etiketler: , , , , , ,

2016 yılı Araç Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın para cezası 1.016 TL

2016 yılı Egzoz Gazı Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın cezası 1.016 TL

2016 yılı Egzoz Gazı Emisyonu Yönetmelikte belirlenen standartlara aykırı emisyona sahip ise cezası   2.039 TL

2016 Yılı Silah bulundurma ve taşıma Ruhsat Harçları Bedelleri ücreti

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)

2016 kasksız gözlüksüz motor kullanma cezası ,

2016 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

Tüvtürk araç muayene gecikme cezası,

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)

28 Aralık 2015 PAZARTESİ  Resmî Gazete Sayı : 29576

TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2016/1)

2016 Harçları (Noter,pasaport,ehliyet,trafik,diploma,sınav,mahkeme,silah bulundurma taşıma vb)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

2016 yılı tüvtürk  araç (oto, araba,) muayenesi vize ücretleri 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) uyarınca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

2016MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2016 yılında trafikte Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmanın cezası,

28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız

 

Etiketler: , , , , , ,