Mercedes’ten Tüm 2. El binek otomobiller için kampanyalar

Mercedes araba fiyatları

ikinci el Mercedes araba fiyatları ve kampanyalrı

Mercedes otomobil fiyatları

kredili taksitli 2.el Mersedes otomobil fiyatları

2. EL Desteğiniz Bizden

Mercedes’ten İçi Dışı Bir 2. el hafif ticari araçlar Fırsatı!

Tüm Mersedes 2. El binek araç modellerimiz için :

Mersedes sıfır km araba fiyatları listesi ve kredili taksitli kampanyaları
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Mart ayında farklı serilerde 2. El binek araç modelleri için geçerli farklı kampanyaları var: Tüm binek araç modellerinde 80.000 TL’ye varan kredi tutarları için % 1,07 ’den başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vadeler mevcut. Kurumsal müşterilere 273 TL’den ve kişisel müşterilere 283 TL’den başlayan aylık ödemeler sunulmuştur.
2015 mart ayına özel Mercedes’den 0 km otomobil kampanyaları
2. El Mercedes A-Serisi ve B-Serisi için: A-Serisi ve B-Serisi 2. El araçlar için 60.000 TL kredi tutarı ve % 0,99 sabit faiz oranı için 36 aya varan vade seçenekleri mevcut. Böylece kurumsalda 2.006 TL’den, kişiselde ise 2.058 TL’den başlayan aylık ödemelerle bu araçlara sahip olabilirsiniz.

0 km Ford Tourneo/Transit Courier 2015 model fiyat listesi ve Teknik Özellikleri

Mercedes 2. el C-Serisi ve E-Serisi için: C-Serisi ve E-Serisi 2. el araçlar için 90.000 TL kredi tutarı ve % 0,99 sabit faiz oranı için 36 aya varan vade seçenekleri mevcut: Bu paketle kurumsalda 3.010 TL’den kişiselde ise 3.087 TL’den başlayan aylık ödemelerle bu araçlara sahip olabilirsiniz.Kaynak:mercedes-Benz 19/03/2015

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Mayıs 2014 CUMA
Resmî Gazete

Sayı : 29015

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Analog takograf cihazı: 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin ek-I’ine uygun takograf cihazını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,  Araba Fiyatları sıfır

c) Dijital takograf cihazı: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin ek-IB’sine uygun takograf cihazını,

ç) Eğitim sertifikası: Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre düzenlenen takograf cihazları eğitimi sonunda alınan belgeyi,

d) Faal hale getirme: Takograf cihazının tamamen çalışır hale geçmesi ve güvenlik fonksiyonları da dahil olmak üzere, bütün fonksiyonlarını yerine getirmesini,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

f) Kalibrasyon: Takograf cihazının montajı veya tamiri veya yeniden ayarlanmasını müteakip ilgili teknik düzenlemesine uygun çalışıp çalışmadığının güncellenmesi veya doğrulanmasını,

g) Montaj etiketi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, araç sürücü kabini içerisine ve kolayca görünebilecek bir yere servis tarafından iliştirilecek olan; takograf cihazı kalibrasyon belgesi ile aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram bulunan etiketi,

ğ) Pin kodu: Dijital takograf cihazları ile kullanılan servis kartının sadece kart sahibi tarafından bilinen şifresini,

h) Servis: Takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet vermek üzere Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak bu işlemleri yapmak üzere yetkilendirilen teknik personel ile birlikte belgelendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Servis sorumlusu: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa ve il müdürlüğüne karşı da sorumlu olacak şekilde imza yetkisine sahip olan fakültelerin veya meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun yetki belgeli idareciyi,

i) Takograf cihazı: Analog ve dijital takograf cihazlarını,

j) Takograf cihazları eğitimi: Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre düzenlenen takograf cihazlarına yönelik eğitimi,

k) Takograf cihazı kalibrasyon belgesi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, servislerce düzenlenecek olan; montaj etiketiyle aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram bulunan belgeyi,

l) Takograf servis hizmetleri onay belgesi: Takograf cihazlarının servis hizmetlerini vermek üzere Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından onaylanan servisler için düzenlenen belgeyi,

m) Tamir: Hareket sensörünün veya araç ünitesinin güç kaynağı ile bağlantısının kesilmesi veya diğer takografcihazı aksamından ayrılması veya açılmasını gerektirecek servisler tarafından yapılan herhangi bir tamir işlemini,

n) Teknik personel: Serviste takograf cihazının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması faaliyetlerini yürütmek üzere servis tarafından görevlendirilen ve damgalama ile veri indirme faaliyetlerini gerçekleştiren, servis kartı ve pin kodlarını kullanma yetkisine sahip; teknik lise, endüstri meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya fakültelerin teknik bölümlerinin birinden mezun olan ya da kalfalık veya ustalık belgesine sahip onsekiz yaşını doldurmuş yetki belgeli personeli,

o) Veri indirilememe belgesi: Dijital takograf cihazının araç ünitesinden sürücüye ait verinin alınamaması durumunda dijital takograf cihazının tamiri veya değişiminde verilen belgeyi,

ö) Yetki belgesi: Servis sorumlusu ve teknik personele, Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

ifade eder.”

yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km ticari araç fiyatları

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yetki belgesi alacak kişiye ait;

1) Eğitim sertifikası,

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

3) Ustalık belgesi, kalfalık belgesi, öğrenim belgesi veya ilgili mevzuatına göre alınmış denklik belgesinin il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi,

4) T.C. kimlik numarası beyanı,

5) Noterden alınmış imza sirkülerinin aslı veya il müdürlüğü tarafından yapılmış “ASLI GİBİDİR” onaylı fotokopisi.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Takograf cihazı türü,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(8) Bakanlık veya il müdürlüğü, servis hizmetlerinin verilmesinde bu Yönetmeliğe aykırı bir durum tespit ederse servisin belgelerini derhal askıya alır ve ilgililere aykırılığın giderilmesi için resmi yazı ile bilgi verir. Bu durumda servis, onaylanmış servis faaliyetlerinde bulunamaz, teknik personel yetki belgesine konu görev yapamaz. Aykırılığın giderildiği talebiyle ilgililerce il müdürlüğüne başvurulması ve il müdürlüğünce yapılan kontrolde aykırılığın giderilmiş olduğunun tespiti halinde, il müdürlüğü tarafından resmi yazı ile askıya alma işleminin sonlandırıldığı ilgililere bildirilir. İl müdürlüğü hangi sebeple olursa olsun altı ay boyunca askıda kalan servisin belge veya belgelerini tebligat yapmaksızın iptal eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Servis en az bir servis sorumlusu ile birlikte belgelendirilir. Servis sorumlularının tümünün işten ayrılması halinde en az bir servis sorumlusu belgelendirilinceye kadar servis hizmeti verilemez.

(4) Servis, yetkilendirildiği adres dışında takograf cihazlarına servis hizmeti veremez. Servis sorumlusu ve teknik personel tek bir adres için yetkilendirilir.”

“(6) Teknik personel için düzenlenen yetki belgesinde belirtilen takograf türü, servis için düzenlenen takografservis hizmetleri onay belgesinde belirtilenler dışında olamaz.”

“(10) Servis, dijital takograflara hizmet verirken teknik olarak kullanılması zorunlu olan akıllı servis kartından, en az servis sorumlusu sayısı kadar teknik personel için temin eder ve ilgili teknik personele verir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Serviste bulunan servis sorumlusu ve teknik personel, eğitim sertifikalarını son geçerlilik tarihinden önce güncellemek zorundadır.

(2) Servis, servis sorumlusu ve teknik personelin eğitim sertifikalarının güncel tutulmasından sorumludur.

(3) Bu maddede belirtilen hususların yerine getirilmediğinin tespiti halinde, servis hakkında 7 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre işlem tesis edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-3’ün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10. Yetki belgesi alacak personelin, eğitim sertifikaları ile ustalık veya kalfalık belgelerinin veya öğrenim veya ilgili mevzuatına göre alınmış denklik belgelerinin suretleri”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Eğitim belgelerinin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yayım tarihinden önce Bakanlıktan alınmış olan eğitim belgesi, geçerlilik tarihi bitimine kadar bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe girecek olan eğitim sertifikası yerine kullanılabilir. Ayrıca 2014 yılı içerisinde geçerliliği bitecek olan belgeler 1/1/2015 tarihine kadar geçerli kabul edilir.

(2) Bu maddenin yayım tarihinden önce Bakanlığın uygun gördüğü teknik eğitimler sonucu alınmış olan belgeler, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerlidir ve bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe girecek olan eğitim sertifikası yerine kullanılabilir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

yüzde sıfır faizli kredili en ucuz sıfır km kampanyalı otomobil fiyatları

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi  Sayısı 14/2/2012            28204

Etiketler: , , , , , , ,

2014Yeni Ford Transit Courier (kurye-kariyer) Kombi-Van 0 km Hafif ticari araç fiyatları listesi ve teknik özellikleri

0 km Yeni Ford Transit Courier 2014 hafif ticari araç fiyatları,en ucuz hafif ticari araç fiyatları, sıfır fort yeni kurye- kariyer fiyati, fort 0 km araç fiyatları ve fiyat listesi,Ford Transit 2014 Model Courier (Kurye-Kariyer) Özellikleri ve fiyat listesi

0 ford yeni courier 2014 ticari araç fiyatı           Tav.Edilen Kampanyalı Anahtar  –  Tav.Edilen Kampanyalı Anahtar
sıfır km fort yeni courier fiyatları listesi2014         Teslim Fiyatı (Destekli Kredili)     –      Teslim Fiyatı (Peşin)

YENİ FORD TRANSIT COURIER Kombi-Van 1.5 L TDCi 75 PS TREND 39.900 TL 39.900 TL
YENİ FORD TRANSIT COURIER Van 1.5 L TDCi 75PS TREND 36.750 TL 36.750 TL
YENİ FORD TRANSIT COURIER Van 1.6 L TDCi 95PS DELUXE 40.750 TL 40.750 TL

Ford yeni courier combi van  sıfır ticari araç fiyatları

Yeni Ford Transit Courier Dış tasarım
Ticari aracın dışı, stil oluşturmak üzere tasarlandığı kadar, kullanım amacına uygun şekilde imal edilmiştir. Örneğin, aerodinamik gövde şekli Transit Courier’a modern bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda, aerodinamik özelliklerini iyileştirerek azami yakıt verimliliği sağlıyor. Etkileyici, yüksek teknoloji ürünü lambalar da daha yüksek görüş mesafesi sağlamakta ve aracın ön ve arka tarafındaki yeni tampon tasarımı sayesinde en iyi şekilde korunmaktadır. Ayrıca, yuvarlatılmış ön köşeler dar alanlarda darbelerin ve çiziklerin azaltılmasına yardımcı olur.

Ford yeni courier 0 km ticari araç fiyatlariYeni Ford Transit Courier İç Tasarım
Rahat olması ve binek araçlara benzemesine özen gösterilen yüksek kaliteli iç tasarım her şeyiyle ticari bir araçtan beklenebilecek pratikliğe ve sağlamlığa sahiptir. Yeni koltuklar hem uzun ömürlüdür hem de maksimum desteği sağlayacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Koltukların konumu, cep telefonu, MP3 çalar veya uydu navigasyon sistemi gibi aygıtlarınızı güvenle yerleştirebileceğiniz gösterge panelinin üst kısmındaki özel amaçlı MyFord bölmesi dahil, her kontrol ve eşya bölmesini altında tutacak şekilde tasarlamıştır.

yüzde sıfır faizli kredili en ucuz sıfır km kampanyalı otomobil fiyatları,

Ford yeni courier ticari araç fiyatlariGüçlü ve yakıtı verimliliğine sahip dizel motorlar
1,5 veya 1,6 litre Duratorq TDCi dizel motordan birini seçebilirsiniz: 75PS, 185Nm, beş ileri manuel şanzıman veya 95PS, 230Nm, beş ileri vitesli manüel şanzıman. Akü Yönetim Sistemi ve Akıllı Rejeneratif Şarj Sistemi ile birlikte sunulur.

Yeni Ford Transit Courier  Performansı & Yakıt Tüketimi

Yeni Ford Transit Courier Van yakıtı Tüketimi
1.5 L TDCi Dizel 75 PS 5b/5+ Manuel / 5 ileri 75 PS
Tork 190 Nm
CO2 Emisyonu 108
Şehir İçi 4,7 Şehir Dışı 3,7 Kombine 4,1

1.6 L TDCi Dizel 95 PS 5b/5+ Manuel / 5 ileri 95 PS         honda civic sedan sıfır km araba fiyatları listesi 2014,
Tork 215 Nm
Co2 Emisyonu 105
Şehir içi 4,7 Şehir dışı 3,6 Kombine 4

Yeni ford Transit Courier Kombi Van yakıt tüketimi
1.5 L TDCi Dizel 75 PS 5b/5+ Manuel / 5 ileri 75 PS
Tork 190 Nm
CO2 Emisyonu 108 Şehir içi 4,7 Şehir dışı 3,7 Kombine 4,1

 

Güvenebileceğiniz koruma ve emniyet
Yeni Transit Courier, sizi, yolcularınızı ve yükünüzü korumak için tasarlanan birçok akıllı teknoloji içerir. Örneğin, ıslak veya buzlu yol şartlarında savrulma riskini azaltan, otomatik frenleme yapan, acil yardım servisini arayan, yokuşta kalkışları kolaylaştıran teknolojiler. Ayrıca, kapıları ayrı ayrı açıp kilitlemenizi sağlayan sistemler taşıdığınız her şeyi korumanızı kolaylaştıran hareket detektörlerine sahiptir ve akü bağlantısı kesilse bile, alarm çalabilir.
Sürücü Destek Teknolojisi
Kapsamlı bir liste oluşturan pek çok sürücü destek teknolojisi hayatınızı kolaylaştırabilir, beklenmedik bir kaza durumunda hemen tepki verebilir ve kazaların yaşanmasını önleyebilir.

dizel benzinli otomatik vitesli  en ucuz sıfır km 4×4 4×2 suv jeep araç fiyatları 

Yokuş Kalkış Destek Sistemi
Yokuşlarda kalkarken daha fazla kontrol Yokuş Kalkış Destek Sistemi, yokuşta kalkış sırasında aracınızın geriye veya ileriye kaymasını geçici olarak önler. Sistem, 2,5 saniye süreyle fazladan fren gücü uygular ve ayağınızı fren pedalından gaz pedalına geçirirken size daha fazla süre ve kontrol sağlar. Kaygan yüzeylerde aracınızı durdurmak ya da hareket ettirmek istediğiniz zaman da yararlı bir özelliktir.

Çekiş Kontrol Sistemi
Minimum çabayla maksimum yol tutuş gücü Gelişmiş bir Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), tekerleklerin gereksiz patinaj yapmasını engeller ve ihtiyacınız olduğunda en iyi kavrama gücü, performans ve dengeyi sağlar. Sistem, aracınız hızlanır ya da yavaşlarken mümkün olan en iyi kavrama ve yol tutuş gücünü sağlamak amacıyla her tekerleğin gücünü sürekli olarak izler ve ayrı ayrı ayarlar.

Güvenlik
Ford, yenilikçi ve ödüllü güvenlik özellikleri ve teknolojilerinin geliştirilmesinde her zaman öncülük yapmıştır. Yeni Transit Courier’de birçok özellik keşfedeceksiniz; bunların her biri, siz direksiyon başındayken güvenliğinizi sağlamaya yöneliktir.

kampanyalı kredili 2014 model 0 km Ford Tourneo/Transit Custom ticari araç fiyat listesi

Transit Custom ESP helps you stay in control
Zorlu koşullarda sağlanan güven
Elektronik Stabilite Programı (ESP), araç üzerinde daha fazla hakimiyet sağlamak ve güvenliğinize yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bazı teknolojiler içerir. Örneğin, ayrı ayrı her tekerleğin hızı, aracın ‘sapma oranı’ (açısı ve yönü) ve direksiyon açısı sensörlerle sürekli olarak izlenir. Önünüzdeki bir engelden kaçmak için sağ veya sola doğru keskin bir dönüş yapmanız gerektiğinde, ESP her tekerleğin fren gücünü hassasiyetle dengeler ve aynı zamanda motorun gücünü azaltabilir. Böylece direksiyon sisteminin yetersiz veya aşırı tepki vermesinin önlenmesine, aracınızın daha dengeli ve
kontrollü bir şekilde seyretmesine yardımcı olur. ESP ve Çekiş Kontrol Sistemi ayrıca ıslak veya buzlu yol şartlarında patinaj riskini azaltabilir.

Acil Durum Fren Desteği
Acil fren durumunda daha fazla güç
Acil Durum Fren Desteği (EBA), acil bir durumda ticari aracınızın maksimum fren etkisine ulaşmasına yardımcı olur. Sistem, frene uyguladığınız gücü algılar ve gerekiyorsa bu gücü artırır.

Acil Fren Uyarı Lambası (EBL) sıfır km 2014 renault clio araba fiyatları ve kampanyaları,
Sert fren yapmanız gerektiğinde aracın arka bölümünde uyarı verilir
Ani fren yapıldığında, Acil Fren Uyarı Lamba sistemi (EBL) sayesinde acil durum fren lambaları yanıp sönmeye başlar ve arkadan gelen araçların sürücülerini uyarır.

Transit Custom Protection against roll-over
Devrilmeye karşı kesintisiz koruma
Devrilme Kontrol Sistemi (ROM), ticari aracınızı izler ve devrilmeye yol açabilecek tehlikeli seyir koşullarını saptar. Sistem gerekli durumlarda müdahale edip, hızı kontrol altına almak ve dengeyi sağlamak için ESC sistemini devreye sokar.kredili taksitli vadeli  kampanyalı en ucuz 0 km araba fiyatları ve kampanyaları,

ABS fren sistemi
Daha kontrollü fren sağlayan gelişmiş sistemler
Anti blokaj fren sistemi (ABS) ve Elektronik Fren Gücü Dağıtımı sistemi (EBD) daha kontrollü fren yapmanızı sağlar.

Fort yeni courier combi van ticari araç fiyatlarıGelişmiş hava yastığı sistemi
Yeni Transit Courier’da, sürücü ve yolcu hava yastıkları bulunur. Aracınızın önemli noktalarında yer alan gelişmiş sensörler, hızlı ve kontrollü tepki verilmesini sağlar.

Emniyet
Kapsamlı bir dizi güvenlik önlemleri yükünüzü ve van aracınızı kötü niyetli kişilere karşı korumanıza yardımcı olur: Aracınızı park edeceğiniz yeri seçmeniz mümkün olmadığında çok önemli bir özelliktir. 

Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi (bağımsız kapılar)
Hangi kapıları kilitleyip, hangilerini açacağınızı siz seçin Yeni Transit Courier standart olarak uzaktan kumandalı merkezi kapı kilitleme sistemine sahiptir. Üstelik bu yeni kilit sistemi şimdiye dek olmadığı kadar güvenlidir. Sürücünün kapısında yer alan bir anahtarı etkinleştirmediğiniz sürece diğer kapılar güvenli biçimde kilitli kalırken, ihtiyacınıza göre tek bir kapıyı açabilirsiniz. Bu anahtar, aracın tüm kapı kilitlerini açıp kapamak için de kullanılmaktadır.

2014 Opel Yeni Astra sıfır km araba fiyatları listesi 2014 ve teknik özellikleri

Yeni ford Courier Trend Teknik özellikleri
Trend modelinden başlayan geniş standart donanım, teknoloji ve özellik listesine sahiptir.

Yeni Ford Transit Courier  Dış tasarım özellikleri
• Asimetrik arka yük kapıları – camsız
• 15 inç çelik jantlar, kısmi kapaklı
• Elektrik ayarlı ve ısıtmalı dış aynalar
• Siyah renkli ön ve arka tamponlar, ızgara, aynalar, kapı kolları
• Kolay Yakıt kapaksız yakıt doldurma sistemi
• Yan yükleme kapısı, tek kanatlı, camsız

Yeni Ford Transit Courier  İç tasarım özellikleri  sıfır km yeni hyundai ix35 4×4 4×2 suv otomobil fiyatları 2014
• Camlı ara bölme
• Elektrikli ön camlar
• Elektrik kontrollü dış aynalar
• İki yönlü (ileri-geri ve arkaya yatırma) ayarlanabilen sürücü koltuğu
• İki yönlü ayarlanabilen yolcu koltuğu
• Yük bölmesi lambası
• Hidrolik direksiyon
• Yüksekliği ve uzaklığı ayarlanabilir direksiyon simidi
• Yük bağlama noktaları x 6
• Gösterge panelinde 12 Volt soket
• AM/FM Radyo, USB, Bluetooth® ve Akıllı Cihaz İstasyonu
• Tam boy stepne
Güvenlik ve Koruma ticari araç sıfır km 2014 Dacia Dokker Combi-van  kamyonet fiyatları listesi 
• Dört sensörlü ABS ve EBD (Elektronik Fren Dağıtım Sistemi)
• Elektronik Stabilite Programı (ESP)
• Sürücü ve yolcu hava yastığı
• Uzaktan merkezi güç kilitleme sistemi

ford 0 km araba fiyatları ve kampanyaları,sıfır fort arabalar ve sahibinden satılık 2NCİ el otomobillerin fiyatları,0 ve 2.el kredili vadeli taksitli araba fiyatları,bankadan kredili ikinci el veya sıfır km araba fiyatları, 2.el yeni ford Courier ticari araç fiyatları, yüzde 0% Faizli Kredili taksitli vadeli kampanyalı sıfır km ticari araç fiyatları,en ucuz 2el araba fiyatları, ikinci el fort transit courier (kurye-kariyer) fiyatları,fort2el oto fiyatları,en ucuz 0 km hafif ticari araç fiyatlari ve kampanyaları, güncel ford ticari ve binek otomobil fiyatları listesi ve kampanyaları hakkında daha geniş detaylı bilgileri yetkili ford satıcılarından alabilirsiniz.Kaynak:ford 25/05/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dizel benzinli 4×4 4×2 0 km suv Dacia Duster’a Özel Finansman Kampanyası

 dacia yeni duster 4×4 4×2 suv 0 km fiyatları ve kampanyaları,arazi arabası kamyonet fiyatları, en ucuz arazi taşıtı kampanyalı fiyatları,0 dacia araba fiyatları ve fiyat listesi, sifir yeni dacia dastır suv fiyatlari 4 4 4 2, 0 km suv kamyonet kampanyaları

0 km dacia duster 4x4 4x2 suv fiytatları2014 model yeni dacia duster 4×4 4×2 suv fiiyatları ve kampanyaları,

2014 Model Yeni Dacia Duster  43.500 TL’den başlayan fiyatlarla

48.000 TL için %0,99 Faiz Oranı    Jeep Compas  0 km suv kampanyalı  fiyatları

ssifir  km kia sportage suv kampanyalı fiyatlari listesi 2014,

48.000 TL kredi tutarı için 3-24 ay arasındaki vadelerde %0.99, 25-48 ay arasındaki vadelerde %1.09 faiz oranları sunan finansman kampanyası, maXXiKoruma ürünü (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte kullanılan kredilerde geçerlidir ve anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Belirtilen finansal koşullar sadece 2013 model yılı Duster’ lar için geçerlidir. 48 aya kadar vade ile kullanılabilecek en yüksek kredi tutarı 48.0000 TL’ dir. İlgili mevzuat çerçevesinde maksimum kredilendirme oranı, fatura bedeli 50.000 TL’ye kadar olan araçlar için fatura bedelinin %70’ idir.

sıfır km Peugeot Bipper Tepee-van ticari araç kamyonet  fiyatları ve kampanyaları 2014,

Fatura bedeli 50.000 TL’yi aşan araçlar için maksimum kredilendirme oranı ise fatura bedelinin 50.000 TL’sine kadar kısmı için %70, aşan kısmı için ise %50 olarak belirlenmiştir. Dosya masrafı kredi bedeline dahil değildir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 31.03.2014 tarihine kadar, katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.

2014mitsubishi L 200 4×4 4×2 çift kabinli 0 km kamyonet fiyatları listesi 2014

sıfır dacıa otomobiller ve sahibinden satılık 2. el araba fiyatları,kadınlar için otomatik vitesli dizel spor araba fiyatları,2.eldastır,0 km dizel benzinli otomatik vitesli  en ucuz 4×4 4×2 suv jeep araç fiyatları ,2nci el dacya dastır,En Ucuz Araba Fiyatları,sahıbınden satlik 2 el dacıya dastır, 0 Km Araba Kampanyaları, Sıfır Oto kampanyaları, daciya 4×4 4×2 Otomobil Fiyatları, kredili taksitli vadeli  kampanyalı en ucuz 0 km araba fiyatları ve kampanyaları,,jeep 4×4 araçlar,krediyle Taksitle Araba fiyatları,  ikinci el dacya fiyatları,2014 model Dacia Yeni Duster fiyatları listesi ve kampanyasi, 2el Oto, en ucuz ikinci el suv mpv fiyatları, 0 veya 2.el araç kredileri,0 Km dacia Araba kampanyaları ve fiyatları, dacia dastır teknik özellikleri ve fiyat listesi ,dacia 0 km araba fiyatları listesi ve kampanyaları,hakkında Detaylı bilgiyi Dacia Yetkili Satıcıları’ndan alabilirsiniz.kaynak:dacia 19/03/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 km Kia picanto kampanyalı otomobil fiyatları listesi2014 ve yakıt tüketimi teknik özellikleri

2014 kia picanto 0 km araba fiyatları listesi ve  kampanyaları, bayanlar için için en ucuz sıfır km spor araba fiyatları listesi ve modelleri,yakıtı en cimri otomobillerin fiyatlari, yüzde sıfır faizli kredili en ucuz sıfır km kampanyalı otomobil fiyatları,En Ucuz Araba Fiyatları, Sıfır Oto Kampanyaları, Sıfır Araba Kampanya

sıfır km Peugeot Bipper Tepee-van ticari araç kamyonet  fiyatları ve kampanyaları 2014,

kia pikanto sıfır km araba fiyatları listesi2014 kia araba fiyatları-Şanzıman-Motor hacmi-Yakıt tipi-Motor gücü-Tav.nit.2014 model
sıfır km kia otomoil kampanyaları                                                               anahtar tes.satış fiyatı
Kıa PICANTO sıfır km araba fiyatları listesi
KIA PICANTO Manuel 1,25 Benzinli 85 PS 38.650 TL
sifir km KIA PICANTO Otomatik vitesli fiyatı 1,25 Benzinli 85 PS 42.250 TL

kia picanto sıfır kmotomoil fiyatları100 km/s hıza 11,4 saniyede varıyor. Peki bu kadar performanslıyken ne kadar yakıt tüketiyor? Sadece 4,7 l/100 km.Ekonomik sürüş modu Active Eco sayesinde 109 g/km karbon salınımıyla sıkı bir çevreci ve sınıfının en ekonomik araçlarından biri.

0km sedan ve hatchback kampanyalı araba fiyatları listesi 2014 model,

0 km 2014 model Mitsubishi ASX suv fiyatları listesi ve kampanyaları,
kia picanto sıfır araba fiyatlarıKia picanto Yakıt Tüketimi 5 İleri Manuel- 4 İleri Otomatik
Şehir İçi (lt/100 km) 5,9 7,2
Şehir Dışı (lt/100 km) 3,9 4,7
Karışık (lt/100 km) 4,7 5,6
CO2 Emis. (g/km) 109 130

1.25L benzinli motorunda 85 PS güç var. Hem de 121 Nm tork üreterek boyundan büyük işler başarıyor.
Sürücü, yolcu, yan ve perde olmak üzere 6 ayrı hava yastığı var. Ayrıca güvenlikle ilgili duyduğunuz teknik
terimlerin hepsi onda bir arada.2014 model 0 km yeni Renault Captur fiyatları  ve teknik özellikleri

kia picanto sıfır km otomoil fiyatlarıABS, EBD, BAS, ESS… Anti Bloke Fren Sistemi ABS tekerlerin kilitlenmeden fren yapmasını sağlarken, Elektronik Fren Gücü Dağılımı EBD ise onu destekliyor. Fren Destek Sistemi BAS ve Acil Fren Sinyali ESS özelliğiyle yolcuların tümü için maksimum koruma sağlıyor.

sıfır km Hyundai ix35 suv 4×4 dizel, 4×2 benzinli 2014 fiyatları ve kampanyaları

 0 km nissan araba fiyatları ve kampanyaları 2014,

sıfır kia araba modelleri ve fiyatları,sahiinden satılık kia picanto 2 el otomobiller ve 0 km araba fiyatları,kredili ikinci el araba fiyatları, 1 nci elden satılık araba ilanları,en ucuz 2.el araba fiyatları, sıfır km araba kampanyaları,kıa pıcanto 2.el,0 ve 2el araba kredi limitleri oranları, ,dizel benzinli otomatik vitesli en ucuz  0 km 4×4 4×2 Suv-Jeep-Arazi Araçları Fiyatları,taksitli vadeli takaslı araba fiyatları,Kia Picanto 2.El otomobiller ve Satılık Sıfır Km araba Fiyatları, 2el kıa pikanto oto fiyatları,güncel kia picanto araba fiyatları listesi ve kampanyaları, kia picanto teknik özellikleri ve yakıt tüketimi, otomatik vitesli dizel bayanlar için spor araba modelleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgileri yetkili kia bayilerinden alabilirsiniz.Kaynak:kia 16/03/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

dizel benzinli 2014 0 km yeni skoda rapid kampanyalı araba fiyatları ve teknik özellikleri yakıt tüketimi

 2014 yeni skoda rapid sıfır km otomobil fiyatları ve kampanyaları, okm skoda yen rapid fiyatları, sifir km skoda araba fiyatları ve fiyat listesi, en ucuz 0 km araba fiyatları, en ucuz dizel araç kampanyaları

 2014 4×4 2×4 yeni skoda yeti  suv fiyatları ve kampanyaları sıfır km

Yeni Skoda Rapid benzinli dizel otomobil fiyat listesi 2014
Skoda Yeni Rapid Motor Kampanyalı A.T.S. Fiyatı (TL)
Skoda Rapid Ambition 1.2 75 PS 45.400
Skoda Rapid Ambition 1.2 TSI 105 PS 49.500
Skoda Rapid Elegance 1.2 TSI 105 PS 54.000
Skoda Rapid Elegance 1.4 TSI 122 PS DSG 61.000
Skoda Rapid Ambition 1.6 TDI CR 90 PS DSG 60.900
Skoda Rapid Elegance 1.6 TDI CR 90 PS DSG 65.400
Skoda Rapid Ambition 1.6 TDI CR 105 PS 57.400
Skoda Rapid Elegance 1.6 TDI CR 105 PS 61.900  sıfır km 2014 yeni Nissan Qashqai kampanyalı araba fiyat listesi,

skoda rapid fiyatlarıGörünüm
Rapid, sade ve ince tasarımı sizi büyüleyecek. SKODA’nın yeni tasarım dili beraberinde, net hatlar, temiz yüzeyler ve dengeli oranları getirmiştir. Ön ızgara ve farlar ile aracı daha geniş gösteren bir tasarım yaratılmıştır. Yeni SKODA logosu, krom ızgara çerçevesinin üstünde göze çarpmaktadır.

Yeni tasarımın karakteristik bir özelliği de, keskin kenarlı farlar ve sis lambalarıdır. Farların alt kısımları, Bohemya kristallerinin şıklığını simgeleyen hatlarla şekillenmiştir. Fonksiyonelliğine gelince, köşe dönüş ve gündüz sürüş farı özellikli sis lambaları* üst düzey görüş sağlar.2014  sıfır km hyundai x35 suv fiyatları ve kampanyaları 

skoda yeni rapid 0 km otomobil fiyatlarıSiyah B sütunu sayesinde, yan camlarda camın bulunduğu kısım tek parça olarak görünür ve kabin içinin daha ferah olmasını sağlar. Koyu renkli karartılmış arka camlar, Rapid’in şıklığını ortaya çıkarıyor ve arkada
oturan yolcuları güneş ışığından koruyor.

Rapid’e arkadan veya yandan baktığınızda, yalnızca şık temiz yüzeyler ve dinamik keskin hatlar değil, aynı zamanda aracın, güven ve emniyet duygusu uyandıran güçlü duruşu da dikkatinizi çekecektir. Büyük ebatlı 5. kapı, son derece fonksiyonel bir tasarım özelliğidir çünkü, bagaj bölmesini rahatlıkla kullanabilmenizi sağlar. Plakanıza yer açan açılı
yüzeyler de görmezden gelinemez.0 km yeni Chery Alia-niche-chance-yeni chery tiggo çin malı 2014 model araba fiyat listesi

skoda yeni rapid o km fiyatlarıRapid’in arka kısmımda, büyük ve kendine özgü bir tasarımı olan SKODA yazısı vardır. Yan kısımlara doğru genişleyen büyük arka lambalar, karanlıkta yolunuzu klasik SKODA tarzında, C harfi şeklinde aydınlatır.

Dizel Yeni Skoda rapid 1.6 TDI CR Yakıt Tüketimi

Şehiriçi ( lt / 100 km ) 5,6
Şehirlerarası ( lt / 100 km ) 3,7
Ortalama ( lt / 100 km ) 4,4
2014 fiat 500L fiyatları sıfır km ,CO2 emisyonu (g/km) 1 114

skoda yeni rapid araba fiyatları iç tasarımTeknoloji
Gösterge panelinde, önemli bilgiler sürücünün görüş alanında görüntülenir. Donanım seviyelerine göre, krom çerçeveli devir göstergesi ve hız göstergesi vardır. En donanımlı gösterge panelinde, yalnızca araç içi bilgisayarından gelen verileri (ortalama tüketim, gidilen mesafe, vb.) değil aynı zamanda, klima ve diğer araç ekipmanlarından gelen verileri de görüntüleyen Maxi DOT ekran vardır.

Ön göğüste radyo, klima ve araç içi kontrol düğmeleri, pratik ve kolay erişilebilir bir şekilde yerleştirilmiştir.sıfır faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı hafif ticari araç fiyatlari listesi
1,4 TSI/90kW motor ile 7 ileri DSG (Doğrudan Vites Geçiş Dişli Kutusu) şanzıman, mekanik ve klasik otomatik şanzımanların avantajlarını bir araya getirmektedir. Hızlı vites geçişleri kusursuz hızlanma sağlar. Uygun vites konumunu seçtiğiniz zaman DSG, motoru ideal devirde tutabilir ve sonuç olarak, ekonomik sürüş sırasında, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları azalır.sıfır km yeni hyundai ix35 4×4 4×2 suv otomobil fiyatları 2014

yeni skoda rapid sıfır km otomobil fiyatlarıBenzinli Yeni Skoda rapid 1.4 TSI TIP.DSG Yakıt Tüketimi

Şehiriçi ( lt / 100 km ) 8,0
Şehirlerarası ( lt / 100 km ) 5,3
Ortalama ( lt / 100 km ) 6,3
CO2 emisyonu (g/km) 134

kampanyalı 0 km Citroen Jumper van-minibüs ticari araç fiyatları listesi 2014,

Skoda Yeni rapid 0 km araba fiyatlarıGüvenlik
Zorlu koşullarda bile Rapid’in emniyet sistemine güvenebilirsiniz. Donanım seçeneklerine bağlı olarak, ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü), ABS (Kilitlenmesiz Frenleme Sistemi) ve altı adet hava yastığı gibi, çok sayıda güvenlik özelliği vardır. Perde hava yastıkları, açıldığı zaman koruyucu bir duvar oluşturarak öndeki ve arkadaki yolcuları olası baş yaralanmalarından korur.

Ön yan hava yastıkları, bir kaza sırasında sürücü ve yolcunun leğen kemiğini ve göğüs bölgesini korur. Ön kafalıklarda yükseklik ayarı yapılabilir.

sıfır km renault clio 2014 araba fiyatları ve kampanyaları,

yeni skoda rapid sıfır km araba fiyatlarıAracı tamamen dolduran aileler, aracın arka kısmında, orta koltukta oturan yolcu için tasarlanmış üçüncü bir kafa dayamasının oluşundan kesinlikle çok memnun kalacaklardır.

Geniş hacimli sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, ön koltuk emniyet kemeri gergisi ile birlikte devreye girer ve koltuğun ortasında, doğru konumda kalmanızı sağlar. Aracın ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakılabilir.

sıfır skoda arabalar ve sahibinden satılık ikinci el otomobil fiyatları, kredili 2. el araba fiyatları ve modelleri,taksitli 2eloto, sahibinden satılık2ci el yeni skoda rapid,2 el araçlar, otomatik vitesli dizel araç kampanyaları, skoda yeni rapid ikinci el, 2el yeni skoda rapid fiyatları, skoda 2.el yeni yeti-citigo sitigo-oktiva-roomster-fabia scout-favorit-felicia-forman-superb araba fiyatlari ve modelleri,en ucuz ikinci el otomobil fiyatları, sıfır skoda araba fiyatları ve kampanyaları, yeni skoda rapid teknik özellikleri ve yakıt tüketimi hakkında detaylı bilgileri yetkili skoda satıcılarından alabilirsiniz.kaynak:skoda 09/03/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2014 model 0 km dizel benzinli Yeni Nissan Qashqai otomobil fiyat listesi ve teknik özellikleri

Nissan yeni Qashqai fiyatlarısıfır km 2014 yeni Nissan Qashqai kampanyalı araba fiyat listesi,nissan kaşkai fiyatları 0 km , en ucuz sıfır km otomobil fiyatları ve kampanyaları, sıfır nissan araba fiyatları ve fiyat listesi,O Araba Kampanyaları,En Ucuz japon malı otomobil Fiyatları,Otomatik nissan Dizel Araçlar

2014 model 0 km Yeni Nissan Qashqai otomobil fiyat listesi dizel benzinli

0 km Citroen Jumper van- minibüs fiyatları 2014,

2014 Citroen Nemo combi-panelvan sıfır km ticari araç fiyatları listesi ve kampanyaları,

Model Yakıt Tipi- Vites Kutusu -Motor Hacmi -2014 Model Yılı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı

Yeni Nissan Qashqai 1.2 VISIA M/T TC Stop / Start Benzin M/T 1197 cc 67.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.2 TEKNA M/T TC Stop / Start Benzin M/T 1197 cc 74.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.5 DCI VISIA M/T Stop / Start Dizel M/T 1461 cc 76.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.5 DCI TEKNA M/T Stop / Start Dizel M/T 1461 cc 83.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.5 DCI BLACK EDITION M/T Stop / Start Dizel M/T 1461 cc 92.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.5 DCI PLATINUM M/T Stop / Start Dizel M/T 1461 cc 100.990 TL

sıfır km yeni hyundai ix35 4×4 4×2 suv otomobil fiyatları 2014,
Yeni Nissan Qashqai 1.6 DCI VISIA M/T Stop / Start Dizel M/T 1598 cc 81.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.6 DCI TEKNA M/T Stop / Start Dizel M/T 1598 cc 88.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.6 DCI BLACK EDITION M/T Stop / Start Dizel M/T 1598 cc 97.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.6 DCI PLATINUM M/T Stop / Start Dizel M/T 1598 cc 105.990 TL

0 km Citroen Jumper van- minibüs kampanyalı fiyatları 2014,
Yeni Nissan Qashqai 1.6 DCI VISIA X-Tronic (Otomatik) Stop / Start  Dizel X-Tronic 1598 cc 86.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.6 DCI TEKNA X-Tronic (Otomatik) Stop / Start  Dizel X-Tronic 1598 cc 93.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.6 DCI BLACK EDITION X-Tronic (Otomatik) Stop / Start Dizel X-Tronic 1598 cc 102.990 TL
Yeni Nissan Qashqai 1.6 DCI PLATINUM X-Tronic (Otomatik) Stop / Start Dizel X-Tronic 1598 cc 110.990 TL

Nissan Qashqai fiyatları sıfır  kmkredili kampanyalı 0 km wolsvogen kedi ticari araç kamyonet fiyatları 2014

Nissan Güvenlik Kalkanı’yla yoldayken gücü ve güveni hissedeceksiniz. Kameralar ve sensörlerle 8 farklı güvenlik sistemine sahip Yeni Nissan Qashqai ile her zaman yola ve çevrenize hakim olun. Sezgilere sahip biçimde geliştirilmiş Nissan Güvenlik Kalkanı teknolojisiyle her açıdan güvende olacaksınız.

0 km dizel benzinli otomatik vitesli 4×4 4×2 suv jeep araç fiyatları 

Nissan Qashqai araba fiyatları sıfır  kmAkıllı Park Sistemi ile park etmek artık çok daha kolay ve keyifli. Aracınızı park etmek istediğiniz zaman, Akıllı Park Sistemi düğmesine basın ve sistemin uygun park alanını tespit etmesini bekleyin yeter. 4 kameralı Nissan Çevre Görüş Sistemi, aracınızın panoramik görünümünü çıkararak manevra yaparken farklı görünüm modlarına geçiş yapabilmenizi sağlayacak. Siz de park etme kolaylığını yaşamak için bu teknolojiyle mutlaka tanışın.

0 km yeni hyundai i10 fiyatları ve kampanyaları 2014,

0 km 2014 Kıa cee’d ve Yeni Kıa pro cee’d araba fiyatları listesi ve kampanyaları,

0 km en ucuz japon malı otomobil fiyatları ve kampanyaları,sıfır Yeni Nissan Qashqai arabalar ve sahibinden satılık 2.el otomobil fiyatları,kredili ikinci el araba fiyatları listesi, 2el Yeni Nissan Qashqai fiyatları, 2eloto, 2 el arabalar, İkinci El Oto, 0 Km Araba, taksitli Araba 2 el,otomatik vitesli dizel benzinli suv fiyatları,en ucuz ikinci el otomobil fiyatları, sıfır faizli kredili taksitli vadeli kampanyalı hafif ticari araç fiyatlari listesi,sahıbınden satlik 2. el nisan kaşkayi fiyatları,2. el nissan yeni micra-yeni note-juke-nismo-kaşkai+2-x taril suv-navara otomobil fiyatları,güncel Yeni Nissan Qashqai fiyatları ve fiyat listesi,Nissan Qashqai Arazi Aracı 2 El Satılık,0 araç kampanyaları,Yeni Nissan Qashqai teknik özellikleri ve yakıt tüketimi , yeni model nissan araba modelleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgileri yetkili nissan bayilerinden alabilirsiniz.kaynak:nissan 02/03/2014

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,